7 frågor och svar om skilsmässa och vårdnad

En separation eller skilsmässa innebär en rad praktiska och känslomässiga omställningar, speciellt om det finns barn med i bilden. ”Det är lätt att känna sig överväldigad, men de flesta par klarar sig igenom krisen och kommer starkare ut på andra sidan” menar advokat Peter Zeijersborger som är specialist på familjerätt. ”Om det är svårt att kommunicera med varandra, är det klokt att ta hjälp av ett juridiskt ombud som fokuserar på möjligheter och samarbete istället för sårade känslor och konflikter.”

Här är svar på de vanligaste frågorna kring separation, skilsmässa och vårdnad:

1. Hur går en skilsmässa till?
2. Hur fungerar en separation mellan sambos?
3. Måste vi gå i familjeterapi?
4. Var ska barnen bo?
5. Vem tar ansvar för barnens kostnader?
6. Vem väljer skola?
7. Får jag flytta?


1. Du ansöker om skilsmässa vid den tingsrätt du tillhör, vilket beror på var du bor. På tingsrättens hemsida finner du en ansökningsblankett som du kan använda dig av. Du behöver även betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Du behöver dock inte vara överens med motparten för att ansöka om skilsmässa. Om ni har barn under 16 år kommer tingsrätten besluta att skilsmässan ska föregås av en betänketid om sex månader. Står ni fast vid er vilja även efter sex månader måste någon av parterna ansöka om fullföljd vid tingsrätten.

2. Om sambos separerar kan någon av parterna begära att bodelning ska ske. En sådan begäran ska göras inom ett år ifrån separationen. I bodelningen ingår enligt sambolagen bara bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Vill man frångå sambolagens regler kan sambos avtala om detta i ett samboavtal. En vanlig fråga som uppstår är vem som ska behålla den gemensamma bostaden. Om ni inte kan enas om detta kan part ansöka om kvarsittanderätt vid tingsrätten och huvudregeln är att den som är i störst behov av bostaden har rätt att behålla den.

3. Ni måste inte gå i familjeterapi. Men varje kommun är skyldiga att erbjuda samarbetssamtal, vilket ofta är bra att delta i. Vid dessa samtal avhandlas tex frågor om var barnen ska bo, hur umgänge ska gå till och var barnen ska vara under skollov. Det är min erfarenhet att de flesta barn mår bra av tydliga överenskommelser mellan föräldrarna. De riskerar då inte att behöva välja. Den typen av förutsägbarhet är positiv för barnen.

4. Om ni inte kan enas om var barnen ska bo kan man tillsammans gå och diskutera saken på Familjerätten. Personalen på Familjerätten kan även hjälpa till med att upprätta avtal. Om tingsrätten ska pröva frågan är deras utgångspunkt att barnens bästa ska vara avgörande vid prövningen. I bedömningen tar man bland annat i beaktande vem barnen har närmast anknytning till, att de kan bo kvar i sin invanda miljö, att den som blir boendeförälder verkar för att barnen får ett fungerande umgänge med den andra föräldern och naturligtvis att boendeföräldern på ett bra sätt kan ta hand om barnen.

5. Den förälder som barnen inte bor stadigvarande med är skyldig att utge underhållsbidrag. Underhållsbidraget är relaterat till respektive förälders ekonomiska situation och barnens behov. Om en förälder inte har ekonomiska förutsättningar att betala underhållsbidrag kan boende föräldern ansöka om underhållsstöd vid försäkringskassan. Underhållstödet är för närvarande 1573 kr per månad.

6. Om vårdnaden är gemensam ska båda föräldrarna acceptera val av skola och ett skolbyte. Kan ni inte enas i viktiga frågor kring barnen kan det vara en grund för att begära att enskild vårdnad.

7. Självklart får du flytta. Men om det innebär att barnen kommer behöva flytta från sin invanda miljö är det inte säkert att en domstol finner det bäst att barnen flyttar med. Om det är långa avstånd mellan föräldrarna innebär det även av praktiska skäl att det blir svårt för barnen att bo växelvist och resorna mellan föräldrarna blir allt för långa.


Läs mer om skilsmässa, separation och bodelning här »

Läs mer om vårdnadstvister här »

Ställ en fråga till advokaten här »

Boka kostnadsfritt möte med Zeijersborger idag! »

Vi står på din sida

Zeijersborger & Co är en av Sveriges ledande privatjuridiska advokatbyråer. Våra jurister och advokater står på din sida oavsett om du blivit åtalad eller utsatt för brott, behöver råd vid skilsmässa, vårdnadstvist, LVU, arvskifte eller personskada. Vi är duktiga på diskrimineringsfrågor och driver dina tvister mot myndigheter och försäkringsbolag. Naturligtvis hjälper vi dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas