fbpx

Äktenskapsförord

Vad ska tillhöra det gemensamma boet?

Huvudregeln är att makars egendom ska delas lika vid en skilsmässa, den så kallade hälftendelningsprincipen. Ett äktenskapsförord reglerar vad som ska tillhöra det gemensamma boet, det vill säga giftorättsgods, och vad som ska vara enskild egendom. Vi hjälper er att upprätta juridiskt korrekta avtal så att ni tryggt kan bygga en framtid tillsammans. Har du frågor om äktenskapsförord? Vi har svaret på de 9 vanligaste frågorna om äktenskapsförord här.

Så går det till

Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom som bostad, bil, möbler, husdjur och besparingar är giftorättsgods. Det som inte är giftorättsgods kallas enskild egendom. Vanligen upprättas ett äktenskapsförord om en av parterna har en större förmögenhet eller om det finns egendom med stort affektionsvärde.

Äktenskapsförordet kan omfatta både egendom som tillhör en make och egendom som i framtiden tillfaller en make. Däremot kan äktenskapsförord inte omvandla den ena makens egendom till den andre makens enskilda egendom. Det finns begränsningar för vad ett äktenskapsförord får innehålla och vilka formkrav som ställs. Läs gärna mer i vårt häfte Äktenskapsförord eller ladda ner det här.

Att tänka på

De flesta som gifter sig litar på varandra och tänker sig en framtid ihop. Många tycker det känns onödigt att skriva ett äktenskapsförord eftersom de inte vill planera för att gå isär. Men ett äktenskapsförord har inte bara betydelse vid en skilsmässa utan även vid ett dödsfall. Vid den efterkommande bodelningen kan äktenskapsförordet skydda den kvarvarande makens egendom mot den avlidnes särkullbarn och testamentstagare.

Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Vad säger lagen?

Det finns olika sätt att omvandla egendom till enskild. Det första är att skriva ett äktenskapsförord som tydligt anger vilken egendom som tillhör vilken make. Ett annat sätt är att villkora en gåva; gåvogivaren anger då att den ska vara enskild egendom. Även ett testamente kan ange att egendom som den ene maken ärver ska vara enskild egendom. Försäkringar som tecknats med förmånstagarförordnanden (liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar) och individuellt pensionssparande kan tecknas med villkor att egendomen ska vara enskild.

När en enskild egendom säljs, ex en bostad, kommer även pengarna från försäljningen att vara enskild egendom. Om pengarna sätts in på bank kommer räntan däremot att vara giftorättsgods, det vill säga gemensam egendom, i det fall det inte skrivits in i äktenskapsförordet att även avkastningen ska vara enskild.

Vad kostar det?

Att få hjälp av oss med att skriva ett äktenskapsförord kostar vanligtvis från 5 000 kr och uppåt beroende på uppdragets omfattning. Ni är alltid välkomna att kontakta oss för en fri inledande telefonrådgivning.

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna om äktenskapsförord

1. Varför ska man skriva ett äktenskapsförord?

Det är viktigt att fundera på hur den gemensamma ekonomin ska se ut så att kärleken får stå i fokus. Äktenskapsförordet kan vara en bra försäkring för båda parter eftersom man inte vet vad som väntar en i livet. I  en tid när familjebildningar dessutom ofta är mer komplexa och det är vanligt att man både gifter sig flera gånger eller att barnen i samma hushåll har olika föräldrar, så blir äktenskapsförordet alltmer självklart. Låt därför äktenskapsförordet utgöra en viktig del av bröllopsbestyren.

2. Hur skriver man ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförordet ska föras ner skriftligen och måste undertecknas av båda parter. Därefter registrera man äktenskapsförordet hos Skatteverket.

3. Hur ska man dela upp tillgångarna?

Ni väljer själva hur ni vill dela upp tillgångarna, allting måste inte vara enskild egendom. Tänk på att ni alltid kan ångra er. Så länge ni båda är överens kan egendomen bli gemensam igen. Ni kan också välja att lämna in ett nytt äktenskapsförord.

4. Gäller äktenskapsförordet i mitt nya äktenskap?

Ett äktenskapsföror som upprättats mellan dig och din tidigare make/maka gäller inte i ditt nuvarande äktenskap. Om du inte upprättat ett nytt äktenskapsförord när du gift om dig är tidigare egendom idag giftorättsgods och kommer ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din nuvarande maka/make. Det har heller ingen betydelse att du står som ensam ägare. Vad ni kan göra är att skriva ett nytt äktenskapsförord och göra egendomen till enskild egendom. Emellertid finns det en risk för att din maka/make inte går med på att göra egendomen till enskild egendom och då kan du tyvärr inget göra. Det är därför alltid viktigt att skriva äktenskapsförord innan man gifter sig. Om ni inte varit gifta så länge kan man vid en bodelning eventuellt jämka bodelningsresultatet och så att du får större andel av giftorättsgodset. I vissa fall kan man nämligen resonerar som så att full giftorätt mellan makar uppstår först efter 5 års äktenskap. Om ni vill upprätta ett nytt äktenskapsförord föreslår jag att ni kontaktar en jurist som hjälper er. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt krävs att det undertecknas av båda parter och registreras vid tingsrätten.

5. Påverkas testamentet om man gifter om sig?

Att du är omgift påverkar inte giltigheten av testamentet och dina arvingar ärver dig i enlighet med testamentets lydelse. Om arvingarna inte är era gemensamma har de dessutom rätt att få ut sitt arv omedelbart efter din bortgång. Att arvingar till bara en av makarna har rätt att få ut sitt arv med en gång kan ibland ställa till problem. Den efterlevande skyddas dock av den så kallade basbeloppsregeln. Regeln innebär att den efterlevande maken eller makan alltid har rätt att få egendom till ett värde motsvarande 4 basbelopp.

6. Kan äktenskapsförordet påverka mina barn från tidigare relationer?

Om det finns barn från tidigare relationer så kan äktenskapsförordet underlätta vid arvskiftet. Här kan du läsa mer om arv.

7. Hur vet jag att äktenskapsförordet är giltigt?

Om du är osäker på om äktenskapsförordet är giltigt och vill säkerställa att alla formkrav garanteras, ta hjälp av en duktig advokat eller jurist som är specialiserad på ekonomisk familjerätt.

8. Kan egendom vara enskild utan äktenskapsförord?

Huvudregeln är att makars egendom delas lika vid skilsmässa. Det finns dock vissa omständigheter som gör att ens tillgångar inte ska ingå i en bodelning. Dessa omständigheter är om du förvärvat egendomen genom arv, under förutsättning att egendomen testamenterats till dig såsom enskild egendom, eller om du fått en gåva med villkor att egendomen ska utgöra din enskilda egendom. Till sist kan egendomen vara din enskilda om du och din man har upprättat ett äktenskapsförord. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och ska undertecknas av båda makarna. I äktenskapsförordet bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara dennes enskilda egendom.

9. Gäller ett äktenskapsförord vid dödsfall?

Makar eller blivande makar kan enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 3 § genom äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. I praktiken innebär det att det som är enskild egendom genom äktenskapsförordet inte ska tas med i en framtida bodelning. En bodelning görs både om äktenskapet upphör genom skilsmässa och vid dödsfall. Ert äktenskapsförord gäller alltså både för skilsmässa och dödsfall, i svensk rätt går det inte göra någon skillnad på dessa situationer genom äktenskapsförord.Om du eller din make dör ska en bodelning först och främst göras. I den ska endast giftorättsgods ingå (det som inte är enskild egendom). När bodelningen är utförd ska sedan den avlidna makens andel (av giftorättsgodset) tillsammans med enskild egendom fördelas mellan arvingarna. En efterlevande make ärver före gemensamma barn i svensk rätt, men däremot har särkullbarn alltid rätt att få ut sitt arv direkt. Särkullbarn har dock möjlighet att avstå från sitt arv när föräldern dör och då har de istället rätt att ärva när den efterlevande maken dör. Tänk på att ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas