fbpx

Bodelning

Vad händer med huset vid skilsmässa?

Det är mycket att tänka på i samband med en separation eller en skilsmässa. Hur ska den gemensamma egendomen fördelas, finns det enskild egendom, hur beräknas skatten och har jag rätt och råd att bo kvar i bostaden? För att det inte ska bli fel är det ofta bra anlita en kunnig advokat eller jurist som biträder dig genom bodelningen. Zeijersborger & Co har stor erfarenhet av bodelningar, anlitas regelbundet som bodelningsförrättare och vi hjälper dig genom processen. Har du frågor om bodelning? Vi har svaret på de 11 vanligaste frågorna om bodelning här.

Så går det till

Av äktenskapsbalken framgår att efter en skilsmässa eller separation ska makars egendom fördelas genom bodelning. Bodelningen mynnar ut i att den gemensamma egendomen fördelas och att bodelningsavtal ingås mellan parterna. Initialt görs det en utredning av var parts tillgångar och skulder. Om det finns enskild egendom som inte omfattas av bodelningen ska även detta fastställas.

”Efter en skilsmässa eller separation ska gemensam egendom fördelas”

Inte sällan uppstår frågor kring vad viss egendom är värd. Då kan det bli nödvändigt att anlita en extern värderingsman. Efter att egendomen värderats och utretts förs diskussioner med motparten i syfte att finna en förmånlig lösning. Om det inte är möjligt att finna en samförståndslösning eller om en av parterna inte medverkar i bodelningen är det möjligt att ansöka om att en bodelningsförrättare utses. Läs mer i vårt häfte Bodelningsförrättarens roll eller ladda ner det här.

Att tänka på

Inför ditt första möte med advokaten bör du försöka reda ut och specificera vilka tillgångar och skulder som fanns vid tidpunkten för skilsmässan eller separationen.

”Ändra lösenord, begär saldo-besked
och avsluta gemensamma avtal”

Tänk på att ändra lösenord till din internetbank, begär saldobesked från banken och se över och eventuellt avsluta olika avtal som du ingått under förhållandet. För att en bodelning ska bli effektiv krävs det i regel ett givande och tagande och att respektive part är öppen för bra lösningar.

Vad säger lagen?

Bodelningsreglerna finner man i äktenskapsbalken i vilken det anges att makar efter en skilsmässa är skyldiga att göra en bodelning. En bodelning bör göras skyndsamt men det finns ingen tidsgräns för hur länge man kan vänta. Huvudregeln är att all egendom omfattas och ska delas lika efter skuldtäckning. Undantaget är enskild egendom. Enskild egendom kan uppstå genom arv, testamente, samboavtal eller genom att parterna skrivit ett äktenskapsförord. Den egendom som fanns då ansökan om skilsmässa gavs in till tingsrätten eller då sambos separerade omfattas av bodelningen men ska värderas så nära tidpunkten för bodelningen som möjligt.

”Äkta makar måste bodela, sambos bodelar
bara om en eller båda parter så önskar”

Bodelning mellan sambos regleras i sambolagen och för dem gäller att bara bostad och bohag ingår. Vid kortare förhållanden kan det i vissa fall finnas möjlighet att jämka en bodelning på så vis att den som hade mest med sig in i boet får behålla mer. Sambos behöver enbart bodela om en eller båda parter så önskar. Dock måste bodelning ske inom ett år från separationen. Om parterna inte kan enas är det möjligt att vid tingsrätten ansöka om att en bodelningsförrättare utses. Dennes primära uppgift är att försöka få parterna att förlikas. Går inte det har hen befogenhet att tvångsskifta boet. Bodelningsförrättarens beslut kan inom fyra veckor klandras vid tingsrätten.

Vad kostar det?

Tyvärr kan man inte få rättsskydd eller rättshjälp i bodelningsärenden men för det mesta finns det ett överskott i boet som täcker advokatens kostnad.

 

Här är svar på de vanligaste frågorna om skilsmässa och bodelning:

1. Vad innebär en bodelning?

En bodelning innebär att makarnas tillgångar, med avdrag för skulder, delas lika. Du och din exmake ska alltså, som huvudregel, dela lika på allt som är giftorättsgods. Detta framkommer av 10 kap. 1 §. Om ni har enskild egendom, på grund av testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord ska den egendomen undantas från bodelningen.

2. När ska man göra en bodelning?

En bodelning ska normalt göras efter en skilsmässa, det är dock inget måste. Gör ni ingen bodelning kommer någon av er i framtiden kunna begära bodelning vilket kan skapa problem. Det bästa är alltså att göra bodelningen i samband med skilsmässan. Reglerna om bodelning finns i Äktenskapsbalken. Som huvudregel görs en bodelning efter att tingsrätten dömt till skilsmässa. Den kan däremot också göras innan skilsmässan gått igenom, under eventuell betänketid eller, som jag nämnt innan, flera år efter skilsmässan. Detta framkommer av 9 kap. 1 och 4 §§. En bodelning ska göras med utgångspunkt i hur era egendomsförhållanden såg ut den dagen då ni ansökte om skilsmässa till tingsrätten, enligt 9 kap. 2 §.

3. Lösa ut istället för att bodela?

Att lösa ut någon ur en bostad är egentligen inte en fråga om man ska göra en bodelning eller inte. Genom bodelningen ska bostaden, om det är giftorättsgods, delas lika mellan makarna. En bostad är dock svårt att dela på, det är därför den som väljer att bo kvar i bostaden, om man kommer överens om att någon ska bo kvar, som får ”köpa ut” den andra. Det innebär att man får hälften av vad bostaden är värd.

4. Vad ingår i en bodelning?

All egendom som var och en av er har förvärvat under äktenskapet och som inte gjorts till enskild genom äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente, utgör giftorättsgods och ska ingå i bodelningen.

5. Vad ingår i bodelningen vid skilsmässa med äktenskapsförord?

Ett tidigare gift par är skyldiga att göra en bodelning efter en skilsmässa. Vid en bodelning är huvudregeln att all egendom omfattas, och ska delas lika efter skuldtäckning. Undantaget är enskild egendom. Den egendom som gjorts enskild genom ert äktenskapsförord ska således inte ingå i er kommande bodelning.

6. Vem får behålla bostaden?

Vad gäller bostaden, ska den make som bäst behöver den gemensamma bostaden ha rätt att erhålla denna mot avräkning på sin lott (dvs den egendom som maken i fråga kommer att erhålla genom bodelningen), enligt lag. En make kan därför endast få behålla den gemensamma bostaden själv, förutsatt att den andra maken kan kompenseras med egendom till ett värde som motsvarar den andel den andre maken är berättigad efter genomförd bodelning.

7. Hur delas investeringar upp som gjorts under äktenskapet?

När det kommer till investeringar gjorda i bostad, som t ex genomförd renovering, tillfaller värdet av sådana själva bostadens värde. Rörande investeringar i lösöre i hemmet, tillfaller värdet av sådana investeringar, på samma sätt, värdet på lösöret i fråga.

8. Ingår min pensionsförsäkring i bodelningen ?

Vad gäller pensionsförsäkringar, gäller lite olika bestämmelser beroende på vad för pensionsförsäkring det är frågan om. Privatägda pensionsförsäkringar, liksom individuellt pensionssparande, ska som regel ingå i bodelningen om egendomen inte har gjorts enskild. Makarna kan dock vid bodelningstillfället enas om att sådan egendom inte ska ingå och beroende på makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, ska de privata pensionsförsäkringarna helt eller delvis undantas från bodelningen. Rörande allmän pension och tjänstepension ska dessa som huvudregel inte ingå i bodelningen.

9. Kommer min makes företag att ingå i bodelningen?

I samband med skilsmässa görs en bodelning för att fördela tillgångar och skulder. Som huvudregel ska makars giftorättsgods delas lika mellan makarna. Om man inte har skrivit något äktenskapsförord och inte fått tillgångar genom gåva eller testamente med förebehåll om att de ska vara ens enskilda egendom, är huvudregeln att alla tillgångar är giftorättsgods och ska vid en skilsmässa delas lika mellan makarna.

10. Vad gör man om den ena maken vägrar samarbeta vid bodelning?

Enligt lag ska makarnas giftorättsgods (dvs den egendom som inte gjorts enskild genom äktenskapsförord, eller förbehåll i testamente eller gåvobrev) vid en skilsmässa fördelas mellan dem genom bodelning. Som make är du är således berättigad till en bodelning enligt lagens bodelningsregler, och detta är ingen rättighet som bortfaller pga att den ena parten inte vill samarbeta. Ansök om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättares uppgift är ytterst att få till en bodelning. Bodelningsförrättaren har därför befogenhet att med bindande verkan själv besluta hur giftorättsgodset ska fördelas mellan två makar, i den utsträckning de själva inte kan enas om en fördelning. En bodelning kommer att kunna äga rum även om den ena maken inte vill medverka till en sådan. Du kan även anlita ett juridiskt ombud. Det juridiska ombudets funktion är att företräda dig och ta vara på dina rättigheter i bodelningsprocessen. Det bör förtydligas att bodelningsförrättarens uppgift inte är att företräda dig, utan dennes huvuduppgift är endast att se till att en bodelning genomförs.

11. Vad gör vi om vi har gemensamma husdjur?

Rörande husdjur som ex hundar och katter, räknas de juridiskt sett som saker. Vem av er fd makar som husdjuren tillfaller är således något som avgörs i bodelningsprocessen (såvida husdjuren inte utgör enskild egendom), och därmed ytterst av bodelningsförrättaren

En separation eller skilsmässa innebär en rad praktiska och känslomässiga omställningar, speciellt om det finns barn med i bilden. ”Det är lätt att känna sig överväldigad, men de flesta par klarar sig igenom krisen och kommer starkare ut på andra sidan” menar advokat Peter Zeijersborger som är specialist på familjerätt. ”Om det är svårt att kommunicera med varandra, är det klokt att ta hjälp av ett juridiskt ombud som fokuserar på möjligheter och samarbete istället för sårade känslor och konflikter.”

 

 

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas