Bodelning

Vad händer med huset vid skilsmässa?

Det är mycket att tänka på i samband med en separation eller en skilsmässa. Hur ska den gemensamma egendomen fördelas, finns det enskild egendom, hur beräknas skatten och har jag rätt och råd att bo kvar i bostaden? För att det inte ska bli fel är det ofta bra anlita en kunnig advokat eller jurist som biträder dig genom bodelningen. Zeijersborger & Co har stor erfarenhet av bodelningar, anlitas regelbundet som bodelningsförrättare och vi hjälper dig genom processen.

Så går det till

Av äktenskapsbalken framgår att efter en skilsmässa eller separation ska makars egendom fördelas genom bodelning. Bodelningen mynnar ut i att den gemensamma egendomen fördelas och att bodelningsavtal ingås mellan parterna. Initialt görs det en utredning av var parts tillgångar och skulder. Om det finns enskild egendom som inte omfattas av bodelningen ska även detta fastställas.

”Efter en skilsmässa eller separation ska gemensam egendom fördelas”

Inte sällan uppstår frågor kring vad viss egendom är värd. Då kan det bli nödvändigt att anlita en extern värderingsman. Efter att egendomen värderats och utretts förs diskussioner med motparten i syfte att finna en förmånlig lösning. Om det inte är möjligt att finna en samförståndslösning eller om en av parterna inte medverkar i bodelningen är det möjligt att ansöka om att en bodelningsförrättare utses. Du kan läsa mer i vårt häfte Bodelningsförrättarens roll.

Att tänka på

Inför ditt första möte med advokaten bör du försöka reda ut och specificera vilka tillgångar och skulder som fanns vid tidpunkten för skilsmässan eller separationen.

”Ändra lösenord, begär saldo-besked
och avsluta gemensamma avtal”

Tänk på att ändra lösenord till din internetbank, begär saldobesked från banken och se över och eventuellt avsluta olika avtal som du ingått under förhållandet. För att en bodelning ska bli effektiv krävs det i regel ett givande och tagande och att respektive part är öppen för bra lösningar.

Vad säger lagen?

Bodelningsreglerna finner man i äktenskapsbalken i vilken det anges att makar efter en skilsmässa är skyldiga att göra en bodelning. En bodelning bör göras skyndsamt men det finns ingen tidsgräns för hur länge man kan vänta. Huvudregeln är att all egendom omfattas och ska delas lika efter skuldtäckning. Undantaget är enskild egendom. Enskild egendom kan uppstå genom arv, testamente, samboavtal eller genom att parterna skrivit ett äktenskapsförord. Den egendom som fanns då ansökan om skilsmässa gavs in till tingsrätten eller då sambos separerade omfattas av bodelningen men ska värderas så nära tidpunkten för bodelningen som möjligt.

”Äkta makar måste bodela, sambos bodelar
bara om en eller båda parter så önskar”

Bodelning mellan sambos regleras i sambolagen och för dem gäller att bara bostad och bohag ingår. Vid kortare förhållanden kan det i vissa fall finnas möjlighet att jämka en bodelning på så vis att den som hade mest med sig in i boet får behålla mer. Sambos behöver enbart bodela om en eller båda parter så önskar. Dock måste bodelning ske inom ett år från separationen. Om parterna inte kan enas är det möjligt att vid tingsrätten ansöka om att en bodelningsförrättare utses. Dennes primära uppgift är att försöka få parterna att förlikas. Går inte det har hen befogenhet att tvångsskifta boet. Bodelningsförrättarens beslut kan inom fyra veckor klandras vid tingsrätten.

Vad kostar det?

Tyvärr kan man inte få rättsskydd eller rättshjälp i bodelningsärenden men för det mesta finns det ett överskott i boet som täcker advokatens kostnad.

Här är svar på de vanligaste frågorna kring separation, skilsmässa och vårdnad:

Hur går en skilsmässa till?

Du ansöker om skilsmässa vid den tingsrätt du tillhör, vilket beror på var du bor. På tingsrättens hemsida finner du en ansökningsblankett som du kan använda dig av. Du behöver även betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Du behöver dock inte vara överens med motparten för att ansöka om skilsmässa. Om ni har barn under 16 år kommer tingsrätten besluta att skilsmässan ska föregås av en betänketid om sex månader. Står ni fast vid er vilja även efter sex månader måste någon av parterna ansöka om fullföljd vid tingsrätten.

Hur fungerar en separation mellan sambos?

Om sambos separerar kan någon av parterna begära att bodelning ska ske. En sådan begäran ska göras inom ett år ifrån separationen. I bodelningen ingår enligt sambolagen bara bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Vill man frångå sambolagens regler kan sambos avtala om detta i ett samboavtal. En vanlig fråga som uppstår är vem som ska behålla den gemensamma bostaden. Om ni inte kan enas om detta kan part ansöka om kvarsittanderätt vid tingsrätten och huvudregeln är att den som är i störst behov av bostaden har rätt att behålla den.

Måste vi gå i familjeterapi?

Ni måste inte gå i familjeterapi. Men varje kommun är skyldiga att erbjuda samarbetssamtal, vilket ofta är bra att delta i. Vid dessa samtal avhandlas tex frågor om var barnen ska bo, hur umgänge ska gå till och var barnen ska vara under skollov. Det är min erfarenhet att de flesta barn mår bra av tydliga överenskommelser mellan föräldrarna. De riskerar då inte att behöva välja. Den typen av förutsägbarhet är positiv för barnen.

Var ska barnen bo?

Om ni inte kan enas om var barnen ska bo kan man tillsammans gå och diskutera saken på Familjerätten. Personalen på Familjerätten kan även hjälpa till med att upprätta avtal. Om tingsrätten ska pröva frågan är deras utgångspunkt att barnens bästa ska vara avgörande vid prövningen. I bedömningen tar man bland annat i beaktande vem barnen har närmast anknytning till, att de kan bo kvar i sin invanda miljö, att den som blir boendeförälder verkar för att barnen får ett fungerande umgänge med den andra föräldern och naturligtvis att boendeföräldern på ett bra sätt kan ta hand om barnen.

Vem tar ansvar för barnens kostnader?

Den förälder som barnen inte bor stadigvarande med är skyldig att utge underhållsbidrag. Underhållsbidraget är relaterat till respektive förälders ekonomiska situation och barnens behov. Om en förälder inte har ekonomiska förutsättningar att betala underhållsbidrag kan boende föräldern ansöka om underhållsstöd vid försäkringskassan. Underhållstödet är för närvarande 1573 kr per månad.

Vem väljer skola?

Om vårdnaden är gemensam ska båda föräldrarna acceptera val av skola och ett skolbyte. Kan ni inte enas i viktiga frågor kring barnen kan det vara en grund för att begära att enskild vårdnad.

Får jag flytta?

Självklart får du flytta. Men om det innebär att barnen kommer behöva flytta från sin invanda miljö är det inte säkert att en domstol finner det bäst att barnen flyttar med. Om det är långa avstånd mellan föräldrarna innebär det även av praktiska skäl att det blir svårt för barnen att bo växelvist och resorna mellan föräldrarna blir allt för långa.

En separation eller skilsmässa innebär en rad praktiska och känslomässiga omställningar, speciellt om det finns barn med i bilden. ”Det är lätt att känna sig överväldigad, men de flesta par klarar sig igenom krisen och kommer starkare ut på andra sidan” menar advokat Peter Zeijersborger som är specialist på familjerätt. ”Om det är svårt att kommunicera med varandra, är det klokt att ta hjälp av ett juridiskt ombud som fokuserar på möjligheter och samarbete istället för sårade känslor och konflikter.”

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas