Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Bodelning

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Fasta priser

Flexibel betalning

Bodelning

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Flexibel betalning

Fasta priser

Vad händer med huset vid skilsmässa eller separation?

Det är mycket att tänka på i samband med en skilsmässa eller separation. Hur ska den gemensamma egendomen fördelas, finns det enskild egendom, hur beräknas skatten och har jag rätt och råd att bo kvar i bostaden? För att det inte ska bli fel är det ofta bra att anlita en kunnig advokat eller jurist som biträder dig genom bodelningen och ser till dina intressen. Zeijersborger & Co har stor erfarenhet av bodelningar, anlitas regelbundet som bodelningsförrättare, upprättar bodelningsavtal och hjälper dig genom hela processen.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring bodelning? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Föregående
Nästa

Vad får jag vid en skilsmässa?

Med vår kalkylator kan du snabbt och enkelt få en uppfattning om hur mycket du hade haft rätt till vid en bodelning.

Möt Josefine Rosén, ansvarig förstejurist för det familjeekonomiska teamet

Jag är förstejurist med ansvar för teamet som arbetar med ekonomisk familjerätt på Zeijersborger & Co. Vi är specialister inom frågor som rör ekonomisk familjerätt och är vana att hantera bland annat arv, bodelningar och skilsmässor. Vårt team lyssnar noggrant på din situation och dina mål för att skapa en strategi som är anpassad efter dina specifika omständigheter.

Vi är förstår att det är viktigt med en konfliktfri och snabb bodelning för att du ska kunna gå vidare med ditt liv.

Josefine

Så går en bodelning till

Av äktenskapsbalken framgår att efter en skilsmässa eller separation ska makars egendom fördelas genom bodelning. Bodelningen mynnar ut i att den gemensamma egendomen fördelas och att bodelningsavtal ingås mellan parterna. Initialt görs det en utredning av var parts tillgångar och skulder. Om det finns enskild egendom som inte omfattas av bodelningen ska även detta fastställas. Inte sällan uppstår frågor kring vad viss egendom är värd. Då kan det bli nödvändigt att anlita en extern värderingsman. Efter att egendomen värderats och utretts förs diskussioner med motparten i syfte att finna en förmånlig lösning. Om det inte är möjligt att finna en samförståndslösning eller om en av parterna inte medverkar i bodelningen är det möjligt att ansöka om att en bodelningsförrättare utses. Läs gärna mer i vår handbok i bodelning.

5 saker att tänka på vid en bodelning

1. Anlita ett juridiskt ombud

Tänk på att även om ni skulle ha en bodelningsförrättare, så är deras uppgift endast att se till att bodelningen genomförs, inte att företräda någon part. Därför är det viktigt att du också anlitar en jurist eller advokat som bevakar dina rättigheter och intressen i bodelningsprocessen.

★ ★ ★ ★ ★
“En seriös advokatbyrå med hög kompetens och stort engagemang! De biträdde mig i ett komplext vårdnadsärende med stora framgångar.”
– Alex Mani Zeid
★ ★ ★ ★ ★
“Helt underbara jurister och advokater! Helt klart den bästa advokatbyrån. De har hjälpt mig otroligt mycket i min vårdnadstvist och jag är evigt tacksam!”
– Paulina Solimman
★ ★ ★ ★ ★
“Kan varmt rekommendera! Hela tiden raka rör och ärliga samtal längs processen. Tack till er allihopa!”
– Helen Andersson
★ ★ ★ ★ ★
“Vi fick mycket kompetent och professionell hjälp av Zeijersborger & Co. Uppskattade också det varma bemötandet och förståelsen för vårt ärende.”
– Josefin Larsson
Föregående
Nästa

2. Specificera tillgångar och skulder

Inför ditt första möte med juristen eller advokaten bör du försöka reda ut och specificera vilka tillgångar och skulder som fanns vid tidpunkten för skilsmässan eller separationen.

3. Ändra lösenord och avsluta avtal

Tänk på att ändra lösenord till din internetbank, begära saldobesked från banken och se över att eventuellt avsluta olika avtal som du ingått under förhållandet.

4. Ge och ta

För att en bodelning ska bli effektiv krävs det i regel ett givande och tagande och att respektive part är öppen för bra lösningar.

5. Sambolagen

Tänk på att du har rätt till en bodelning även om du och ditt ex inte är gifta. Om ni levt ihop i ett samboförhållande innefattas ni av sambolagen, som säger att en gemensamt införskaffad bostad samt möbler och annan lös egendom som avser hushållet ska delas lika vid en bodelning.

Vad säger lagen om bodelning?

Bodelningsreglerna finner man i äktenskapsbalken i vilken det anges att makar efter en skilsmässa är skyldiga att göra en bodelning. En bodelning bör göras skyndsamt men det finns ingen tidsgräns för hur länge man kan vänta. Huvudregeln är att all egendom omfattas och ska delas lika efter skuldtäckning. Undantaget är enskild egendom. Enskild egendom kan uppstå genom arvtestamentesamboavtal eller genom att parterna skrivit ett äktenskapsförord. Den egendom som fanns då ansökan om skilsmässa gavs in till tingsrätten eller då sambos separerade omfattas av bodelningen men ska värderas så nära tidpunkten för bodelningen som möjligt.

”Äkta makar måste bodela, sambos
bodelar bara om någon part så önskar

Bodelning mellan sambos regleras i sambolagen och för dem gäller att bara bostad och bohag ingår. Vid kortare förhållanden kan det i vissa fall finnas möjlighet att jämka en bodelning på så vis att den som hade mest med sig in i boet får behålla mer. Sambos behöver enbart bodela om en eller båda parter så önskar. Dock måste bodelning ske inom ett år från separationen.

Om parterna inte kan enas är det möjligt att ansöka om en bodelningsförrättare vid tingsrätten. Dennes primära uppgift är att försöka få parterna att förlikas. Går inte det har hen befogenhet att tvångsskifta boet. Bodelningsförrättarens beslut kan klandras vid tingsrätten inom fyra veckor. I vår handbok i bodelningsförrättarens roll kan du läsa mer.

Vad kostar en bodelning?

Tyvärr kan man inte få rättsskydd eller rättshjälp i bodelningsärenden, men för det mesta finns det ett överskott i boet som täcker advokatens kostnad.

Om ni är överens och endast vill ha hjälp med beräkningar och upprättande av korrekt avtal, kan vi erbjuda bodelningsavtal till fast pris som du enkelt beställer online. Om ni inte kan enas om hur tillgångarna ska delas upp eller om det finns oklarheter kring vad som ska ingå i bodelningen, kan du istället anlita oss som ombud för att företräda dig och se till dina intressen. Som ombud kan vi endast biträda en av parterna. Om du är intresserad av att anlita oss rekommenderar vi dig att boka en konsultation.

Läs gärna mer om finansering av ditt ärende.

Här är svar på de 10 vanligaste frågorna om skilsmässa och bodelning:

1. Vad innebär en bodelning?

En bodelning innebär att makarnas tillgångar, med avdrag för skulder, delas lika. Du och din exmake ska alltså som huvudregel dela lika på allt som är gemensam egendom. Detta framkommer av 10 kap. 1 §. Om ni har enskild egendom på grund av testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord ska den egendomen bortses från i bodelningen.

2. När ska man göra en bodelning?

En bodelning kan göras vid skilsmässa, vid separation mellan sambos, när någon i paret dör eller medan paret fortfarande är gifta. Vid en skilsmässa görs bodelningen normalt samtidigt, men detta är dock inget måste. Gör ni ingen bodelning kommer någon av er i framtiden kunna begära bodelning vilket kan skapa problem. Det bästa är alltså att göra bodelningen i samband med skilsmässan. Som huvudregel görs en bodelning efter att tingsrätten dömt till skilsmässa. Den kan dock också göras innan skilsmässan gått igenom, under eventuell betänketid eller flera år efter skilsmässan. Detta framkommer av 9 kap. 1 och 4 §§ i Äktenskapsbalken. En bodelning ska göras med utgångspunkt i hur era egendomsförhållanden såg ut den dagen då ni ansökte om skilsmässa till tingsrätten, enligt 9 kap. 2 §.

3. Kan man lösa ut sitt ex istället för att sälja bostaden?

Ja, om du och ditt ex kommer överens om att en av er ska bo kvar i bostaden kan denna part ”lösa ut” den andre. Det innebär att den part som flyttar ut får hälften av vad bostaden anses vara värd.

4. Vad ingår i en bodelning?

I en bodelning ingår all egendom som var och en av er har förvärvat innan eller under äktenskapet och som inte gjorts till enskild genom äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente. Det som inte skriftligen gjorts till enskild egendom kallas giftorättsgods och ska ingå i bodelningen.

5. Vad ingår i bodelningen vid skilsmässa med äktenskapsförord?

I bodelningen vid en skilsmässa med äktenskapsförord räknas hela eller delar av giftorättsgodset som enskild egendom, och denna ingår därmed inte i bodelningen. Vilka saker som trots äktenskapsförordet ingår i bodelningen beror på villkoren i just ert avtal.

6. Vem får behålla bostaden vid skilsmässa?

Den part som bäst behöver den gemensamma bostaden har enligt lag rätt att behålla denna mot avräkning på sin lott. Det innebär att den part som inte får behålla bostaden måste kompenseras med egendom som motsvarar hälften av bostadens värde. Om den part som vill bo kvar i bostaden själv inte har möjlighet att kompensera den andra, har personen inte rätt att behålla den gemensamma bostaden själv.

7. Hur delas investeringar upp som gjorts under äktenskapet?

När det kommer till investeringar som gjorts i bostaden, som t ex genomförd renovering, räknas värdet av sådana till själva bostadens värde. Investeringar som gjorts i möbler och annan lös egendom räknas, på samma sätt, till värdet av dessa saker.

8. Ingår min pensionsförsäkring i bodelningen?

Privatägda pensionsförsäkringar, liksom individuellt pensionssparande, ska som regel ingå i bodelningen om egendomen inte har gjorts enskild genom äktenskapsförord. Makarna kan dock vid bodelningstillfället enas om att sådan egendom inte ska ingå. Rörande allmän pension och tjänstepension ska dessa som huvudregel inte ingå i bodelningen.

9. Kommer min makes företag att ingå i bodelningen?

Om du och din make inte har skrivit något äktenskapsförord och din make inte fått företaget genom gåva eller testamente med förbehåll om att det ska vara enskild egendom, är huvudregeln att det räknas som giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelningen.

10. Vad gör man om den ena maken vägrar samarbeta vid bodelning?

Som make är du berättigad till en bodelning enligt lagens bodelningsregler, och detta är ingen rättighet som bortfaller på grund av att den ena parten inte vill samarbeta. Du bör därför ansöka om en bodelningsförrättare, vars uppgift är att få till en bodelning. Bodelningsförrättaren har befogenhet att med bindande verkan själv besluta hur giftorättsgodset ska fördelas mellan två makar, i den utsträckning de själva inte kan enas om en fördelning. En bodelning kommer att kunna äga rum även om den ena maken inte vill medverka till en sådan. Bodelningsförrättarens uppgift är inte att företräda dig, utan dennes huvuduppgift är endast att se till att en bodelning genomförs. Därför bör du även anlita ett juridiskt ombud som företräder dig och tar vara på just dina rättigheter i bodelningsprocessen.

En separation eller skilsmässa innebär en rad praktiska och känslomässiga omställningar, speciellt om det finns barn med i bilden. ”Det är lätt att känna sig överväldigad, men de flesta klarar sig igenom krisen och kommer starkare ut på andra sidan” menar advokat Peter Zeijersborger som är specialist på familjerätt. ”Om det är svårt att kommunicera med varandra, är det klokt att ta hjälp av ett juridiskt ombud som fokuserar på möjligheter och samarbete istället för sårade känslor och konflikter.”

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

jQuery(document).ready(function(){ jQuery(".product-box-btn").on('click', function(event){ mixpanel.track("Product box link clicked"); }); });