Bodelning

Måste vi sälja huset eller kan jag få bo kvar?

Det är mycket att tänka på i samband med en separation eller en skilsmässa. Hur ska den gemensamma egendomen fördelas, finns det enskild egendom, hur beräknas skatten och har jag rätt och råd att bo kvar i bostaden? För att det inte ska bli fel är det ofta bra anlita en kunnig advokat eller jurist som biträder dig genom bodelningen. Zeijersborger & Co har stor erfarenhet av bodelningar, anlitas regelbundet som bodelningsförrättare och vi hjälper dig genom processen.

Så går det till

Av äktenskapsbalken framgår att efter en skilsmässa eller separation ska makars egendom fördelas genom bodelning. Bodelningen mynnar ut i att den gemensamma egendomen fördelas och att bodelningsavtal ingås mellan parterna. Initialt görs det en utredning av var parts tillgångar och skulder. Om det finns enskild egendom som inte omfattas av bodelningen ska även detta fastställas.

”Efter en skilsmässa eller separation ska gemensam egendom fördelas” Inte sällan uppstår frågor kring vad viss egendom är värd. Då kan det bli nödvändigt att anlita en extern värderingsman. Efter att egendomen värderats och utretts förs diskussioner med motparten i syfte att finna en förmånlig lösning. Om det inte är möjligt att finna en samförståndslösning eller om en av parterna inte medverkar i bodelningen är det möjligt att ansöka om att en bodelningsförrättare utses.

Att tänka på

Inför ditt första möte med advokaten bör du försöka reda ut och specificera vilka tillgångar och skulder som fanns vid tidpunkten för skilsmässan eller separationen.

”Ändra lösenord, begär saldo-besked
och avsluta gemensamma avtal”

Tänk på att ändra lösenord till din internetbank, begär saldobesked från banken och se över och eventuellt avsluta olika avtal som du ingått under förhållandet. För att en bodelning ska bli effektiv krävs det i regel ett givande och tagande och att respektive part är öppen för bra lösningar.

Vad säger lagen?

Bodelningsreglerna finner man i äktenskapsbalken i vilken det anges att makar efter en skilsmässa är skyldiga att göra en bodelning. En bodelning bör göras skyndsamt men det finns ingen tidsgräns för hur länge man kan vänta. Huvudregeln är att all egendom omfattas och ska delas lika efter skuldtäckning. Undantaget är enskild egendom. Enskild egendom kan uppstå genom arv, testamente, samboavtal eller genom att parterna skrivit ett äktenskapsförord. Den egendom som fanns då ansökan om skilsmässa gavs in till tingsrätten eller då sambos separerade omfattas av bodelningen men ska värderas så nära tidpunkten för bodelningen som möjligt.

”Äkta makar måste bodela, sambos bodelar
bara om en eller båda parter så önskar”

Bodelning mellan sambos regleras i sambolagen och för dem gäller att bara bostad och bohag ingår. Vid kortare förhållanden kan det i vissa fall finnas möjlighet att jämka en bodelning på så vis att den som hade mest med sig in i boet får behålla mer. Sambos behöver enbart bodela om en eller båda parter så önskar. Dock måste bodelning ske inom ett år från separationen. Om parterna inte kan enas är det möjligt att vid tingsrätten ansöka om att en bodelningsförrättare utses. Dennes primära uppgift är att försöka få parterna att förlikas. Går inte det har hen befogenhet att tvångsskifta boet. Bodelningsförrättarens beslut kan inom fyra veckor klandras vid tingsrätten.

Vad kostar det?

Tyvärr kan man inte få rättsskydd eller rättshjälp i bodelningsärenden men för det mesta finns det ett överskott i boet som täcker advokatens kostnad.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Integritetspolicy


Sök i vår frågedatabas