Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Husdjur

Advokatbyrå med lång erfarenhet och bred kompetens

Vi hjälper såväl privatpersoner som företagare

Vad gör jag om det är något fel på djuret jag köpt?

När man köper ett djur förväntar man sig att det ska vara friskt och i det skick som säljaren informerat om. Om djuret inte uppfyller det ni kommit överens om ska felet reklameras till säljaren inom skälig tid, för att du som köpare ska kunna kräva ersättning. Djuret anses vara behäftat med fel om det inte överensstämmer med vad köparen och säljaren kommit överens om, vad säljaren informerat om eller vad köparen rimligen kunnat förvänta sig med hänsyn till bland annat pris. 

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring fel i djur? Då kan vi erbjuda dig en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Konsultation

395

SEK

20 minuters juridisk rådgivning
 • Vägledning inom aktuellt rättsområde
 • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
 • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Köpeavtal husdjur

2 745

SEK

Vi upprättar ett formsäkrat och juridiskt korrekt köpeavtal som reglerar köpeskillingen och de villkor som ska gälla i samband med affären.

 • 20 min inledande möte
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 1 samtal à 15 min och 2 mejl

Samägande av husdjur

4 575

SEK

Har du och ditt ex ett gemensamt husdjur som ni behöver reglera samägandet av? Vi upprättar ett formsäkrat och juridiskt korrekt avtal.

 • 40 min inledande möte
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 1 samtal à 15 min och 3 mejl

Avelsavtal för husdjur

4 725

SEK

Vi upprättar ett formsäkrat och juridiskt korrekt avtal för avel av husdjur.

 • 30 min inledande möte
 • Upprättande av avtal
 • Löpande kontakter upp till 2 samtal à 15 min och 3 mejl

Fodervärdsavtal

4 725

SEK

Vi upprättar ett formsäkrat och juridiskt korrekt fodervärdsavtal.

 • 30 min inledande möte
 • Upprättande av avtal
 • Löpande kontakter upp till 2 samtal à 15 min och 3 mejl

 Faktura, delbetalning, kort och Swish.

Möt Peter Zeijersborger, ansvarig för tvistemålsteamet

Jag är advokat och grundare av Zeijersborger & Co. Med över 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol är jag ansvarig för tvistemålsteamet. Vi är specialiserade på att driva ärenden mellan privatpersoner, företag och konsumenter samt arbetsgivare och arbetstagare.

Husdjur är familjemedlemmar. Tvister kan uppstå exempelvis i samband med köp, skilsmässa, separation och arv. Som hundägare vet jag hur mycket känslor som står på spel för våra klienter och hur viktigt det är med ett engagerat biträde.

Vem ansvarar för fel hos ett djur?

Vid ett köp mellan en konsument och en näringsidkare gäller konsumentköplagens bestämmelser. Risken övergår på köparen när djuret är avlämnat. Säljaren ansvarar för de fel som funnits vid köptillfället och som visar sig inom sex månader. Det gäller förutsatt att säljaren inte kan påvisa annat eller att ansvaret är oförenligt med felets eller djurets art. Vid ett köp av djur där priset överstiger en tiondel av prisbasbeloppet får köparen och säljaren avtala om att säljarens ansvar istället ska vara för en kortare eller en längre tid. 

När en privatperson köper ett djur av en annan privatperson gäller i första hand det som köpare och säljare kommit överens om sinsemellan. Finns det ingen specifik överenskommelse gäller köplagens regler. Då ansvarar säljaren för fel som funnits vid riskövergången eller avlämningen av djuret, även om felet visar sig först senare. Uppkommer en försämring av djuret när risken gått över på köparen ska det bedömas om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. 

Om det är fel på djuret är det viktigt att reklamera, det vill säga meddela säljaren. Om köpet skett mellan konsument och näringsidkare ska reklamationen ske inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Om det skett inom två månader anses det alltid vara inom skälig tid. Har köpet skett mellan två privatpersoner eller två näringsidkare så stadgas inte vad som anses vara skälig tid, men reklamationen ska göras så snart som möjligt, dock inom två år från det att denne tagit emot djuret. Bedömningen om den köpta varan är felaktig görs med utgångspunkt i vad som avtalats. 

5 saker att tänka på vid köp av husdjur

1. Ha koll på vilken lag som gäller

Mellan två privatpersoner eller två näringsidkare omfattas köpet av köplagens regler. Sker köpet istället mellan en konsument och en näringsidkare omfattas köpet av konsumentköplagens regler. Lagarna har stora likheter men de skiljer sig också åt, eftersom lagstiftaren har ansett att en konsument som köper av en näringsidkare kräver ett starkare skydd.

2. Undersökningsplikten

Om köpet sker mellan två privatpersoner och därmed omfattas av köplagen, finns det regler kring undersökning av djuret. Köparen har ingen plikt att undersöka djuret innan köpet, men däremot efter. Om en undersökning ändå har gjorts, eller om säljaren har bett köparen att göra en undersökning men denne har valt att inte göra någon, kan köparen tros ha känt till felet. Köparen ska undersöka djuret så fort tillfälle ges och i enlighet med god affärssed. Det är inte möjligt att hänvisa till fel som man rimligen borde ha känt till eller som borde ha upptäckts vid en undersökning.

3. Teckna en djurförsäkring

Djurförsäkringar består framför allt av en veterinärvårdsförsäkring som ersätter kostnader om ens djur blir skadat eller drabbas av en sjukdom. Utöver veterinärvård kan man också teckna en livförsäkring för sitt djur som ger ersättning om djuret dör före en viss ålder eller måste avlivas.

4. Ångerrätt

Varken köplagen eller konsumentköplagen medger ångerrätt vid köp av djur, med undantag för köp mellan konsument och näringsidkare som sker uteslutande på distans. Parterna har dock möjlighet att fritt avtala om att det ändå ska föreligga ångerrätt.

5. Reklamation

Om det är fel på djuret är det viktigt att reklamera till säljaren så snart som möjligt, för att inte riskera att gå miste om rätten att kräva påföljder.

Vilka påföljder kan jag kräva från säljaren?

Om reklamationen sker inom utsatt tid har köparen rätt att kräva påföljder från säljaren i form av omleverans, avhjälpande, prisavdrag, hävning eller skadestånd.

Det är viktigt att komma ihåg att djur är levande varelser och att det därför kan finnas praktiska svårigheter med att genomföra en omleverans eller avhjälpande av ett fel. Hävning eller prisavdrag kan ofta vara mer lämpliga påföljder. Sker köpet mellan två näringsidkare eller två privatpersoner krävs det att felet är av väsentlig betydelse för köparen för att köpet ska kunna hävas.

Hur går en process i domstol till?

Om tvist uppstår mellan en konsument och en näringsidkare gällande fel i djur och man inte kan komma överens om hur saken ska lösas på egen hand, kan konsumenten vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Konsumenten måste anmäla till ARN inom sex månader från det att näringsidkaren nekat reklamationen. Den rekommendation som ARN kommer med är inte tvingande för vare sig konsumenten eller näringsidkaren, men de flesta väljer att följa deras bedömning.

Om parterna fortfarande inte kan enas om en lösning är det möjligt att väcka talan i domstol. En domstolsprocess inleds med att ansökan om stämning ges in till tingsrätten. 

Parterna med respektive ombud träffas i domstolen vid en så kallad muntlig förberedelse. Den muntliga förberedelsen syftar till att reda ut vad som är tvistigt, vilka bevisfrågor som finns och att lägga upp en tidsplan för den fortsatta processen. Domstolen har också en skyldighet att försöka få parterna att nå en samförståndslösning och hålla förlikningsdiskussioner.

Ofta kan man hitta en lösning redan vid den muntliga förberedelsen, men om så inte är fallet hålls även en huvudförhandling där domstolen beslutar om utgången i ärendet.

Vad kostar det?

Rättsskyddet i hemförsäkringen täcker upp till 80 % av kostnaderna för att anlita en jurist eller advokat. Om du inte har hemförsäkring finns det möjlighet att istället få rättshjälp från staten. Beroende på inkomst, kan din avgift bli så låg som 2 % av den totala kostnaden. 

Fel i djur är civilrättsliga mål, vilket innebär att den förlorande parten i regel ansvarar för motpartens rättegångskostnader. Vardera part står dock för sina egna rättegångskostnader om värdet på djuret vid tiden för talans väckande inte överstiger ett halvt prisbasbelopp.

Läs gärna mer om finansering av ditt ärende.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du kan ha rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Jan Berntsen
5/5
“Jag blev kontaktad av en mycket trevlig och kunnig medarbetare. Jag återkommer gärna framöver om jag behöver juridiska råd och vägledning. Jag uppskattar era återkommande beskrivningar av verkliga fall.”
Elsa Pettersson
5/5
“Otroligt duktig och trevlig jurist!”
Leif Tibblin
5/5
“Känner mig lättad och positiv efter samtalen med era medarbetare.”

Kundrecensionerna är automatiskt insamlade via internt mailformulär efter genomförd konsultation.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du juridiska frägor och svar, ta del av Advokatens tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.