Arbetstillstånd

LPT, LVM och LRM

Kan jag vägra tvångsvård?

Zeijersborger & Co är specialiserad inom bland annat socialrätt och våra ombud förordnas regelbundet av förvaltningsdomstolarna i ärenden om tvångsomhändertagande på grund av missbruk eller psykisk ohälsa.

Så går det till

Ansvarig läkare kan om vissa kriterier är uppfyllda besluta om att vård ska ges den som lider av psykisk ohälsa med tvång och då tillämpas lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvården kan innebära att patienten måste ta emot mediciner och inte får lämna avdelningen. Tvångsvård kan även ges i öppen form.

Den som dömts för ett brott under påverkan av allvarlig psykisk störning får inte dömas till ett fängelsestraff. I ställes kan hen dömas till vård enligt lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

”Tvångsvård är en integritetskränkande
åtgärd som kräver prövning var 6:e månad”

Den som missbrukar kan under vissa förutsättningar omhändertas med stöd av lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Om en situation är akut kan socialnämnden besluta om ett omedelbart omhändertagande.

”Den som vårdas med stöd av LPT,
LRV och LVM har rätt till en advokat”

Vård med stöd av LVM innebär i de flesta fall att den omhändertagne placeras på behandlingshem. Den som omhändertas med stöd av LPT, LRV och LVM har rätt till ett offentligt biträde som är en advokat eller jurist. Det är förvaltningsrätten som utser det offentliga biträdet.

Att tänka på

Den som blir föremål för vård enligt LPT, LVM eller LRV har rätt att välja advokat och du bör på ett tidigt informera behandlande läkare, förvaltningsrätten eller socialtjänsten om vem du vill ska företräda dig. Vårdas du med stöd av LPT eller LRV har du även rätt att få en stödperson utsedd som kan hjälpa dig med praktiska saker och förklara vilka rättigheter du har.

Vad säger lagen?

För att lagen om psykiatrisk tvångsvård ska vara tillämplig måste tre kriterier vara uppfyllda. Personen måste lida av en allvarlig psykisk störning, vårdbehovet måste vara oundgängligt och vården ska inte kunna ges på frivillig väg. Den som dömts för ett brott som begåtts under allvarlig psykisk störning kan överlämnas till vård med stöd av LRV.

Reglerna kring LPT och LRV är snarlika och vårdtiden är inte tidsbestämd men chefsöverläkaren ska dock regelbundet överväga om vården kan avslutas. Om chefsöverläkaren anser att vårdbehovet kvarstår måste hen ansöka om förlängning var sjätte månad. Behovet av vård prövas då av förvaltningsrätten. Vård med stöd av LRV kan förenas med särskild utskrivningsprövning. Det innebär att chefsöverläkaren inte på egen hand kan besluta att vården ska upphöra utan det måste först prövas av förvaltningsrätten.

”Pågående missbruk med allvarlig
fara för fysisk och psykisk hälsa”

Kriterierna för att kunna bereda någon vård med stöd av LVM är att det föreligger ett pågående missbruk som innebär allvarlig fara för hens fysiska eller psykiska hälsa, det finns en uppenbar risk att missbruket förstör hens liv eller att det finns en risk för att hen skadar sig själv eller närstående. Vården ska upphöra så fort syftet med vården upphört men får som längst pågå i sex månader.

Vad kostar det?

Det är förvaltningsrätten som förordnar det offentliga biträdet och som står för dennes kostnader.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas