LVU, lagen om vård av unga

Får socialtjänsten besluta om LVU mot min vilja?

Föräldrarna har alltid det största ansvaret för att barn växer upp i en trygg och sund miljö, men socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att så faktiskt sker. När socialtjänsten får signaler om att barn far illa, är det deras skyldighet och uppgift att utreda barnets behov av hjälp. Zeijersborger & Co är specialister inom socialrätt och har lång erfarenhet av att företräda barn, ungdomar och föräldrar i ärenden som gäller tvångsomhändertaganden med stöd av LVU.

Så går det till

Om socialtjänsten misstänker att ett barn far illa ska de inleda en utredning för att bedöma om barnet har behov av hjälp och stöd. Om hjälp inte kan ges på frivillig väg med stöd av socialtjänstlagen kan socialnämnden ansöka om att barnet ska beredas tvångsvård med stöd av LVU. Barnet och föräldrarna kommer då tilldelas ett offentligt biträde d.v.s. en advokat som biträder dem genom rättsprocessen.

”Socialtjänsten kan besluta om att
ett barn omedelbart ska omhändertas”

Som part kan du önska vem som ska biträda dig. I vissa akuta fall beslutar socialnämnden att ett barn ska omedelbart omhändertas. Under pågående vård har socialnämnden det övergripande ansvaret för den unge och de beslutar var barnet ska bo, gå i skola och hur ofta föräldrarna ska ha umgänge med barnet. Ett barn kan med stöd av LVU placeras i ett familjehem eller i ett HVB-hem. I vissa fall kan vården ges i det egna hemmet.

Att tänka på

Om du är orolig för att ditt barn kan komma att omhändertas bör du på ett tidigt stadium kontakta en advokat som kan hjälpa dig. Välj gärna en advokat eller jurist med särskild kompetens på området. Överväger du att begära att en pågående vård ska upphöra bör du först konsultera en advokat som kan ge dig råd och bedöma om det finna möjlighet att vinna framgång.

”Välj en advokat med erfarenhet
och specialistkompetens inom LVU”

Även om du känner dig kränkt, sårad och inte delar socialtjänstens uppfattning om vårdbehovet är det ofta bäst att försöka samarbeta. Konflikter med socialtjänsten leder inte sällan till att vården pågår längre än nödvändigt. Rådgör alltid med din advokat före möten med socialtjänsten och lägg redan från start upp en gemensam strategi.

Vad säger lagen?

Ett barn får beredas vård med stöd av LVU på grund av brister i hemförhållandena eller på grund av eget beteende om det finns en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling och vård inte kan ges frivilligt. Med brister i hemförhållandena avses b.la brister i omsorgen, fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt- eller sexuellt utnyttjande.

Med eget beteende avses brottslig verksamhet, missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende som t.ex. prostitution. I akuta fall kan socialnämnden besluta om att omedelbart omhänderta ett barn. Det får ske om det är sannolikt att barnet kommer behöva fortsatt vård och om domstolens beslut inte kan avvaktas. Det omedelbara omhändertagandet ska prövas av domstolen inom en vecka.

”Omedelbart omhändertagande ska
prövas av domstol inom en vecka”

Huvudregeln är att vården ska upphöra så fort vårdbehovet inte längre finns. Som längst kan vården pågå till den unge fyller 21. När det gäller vård som ges på grund av brister i hemförhållanden ska socialtjänsten var sjätte månad överväga om vården ska upphöra. Ett övervägande kan inte överklagas av vårdnadshavaren. Om ett barn däremot vårdas på grund av eget beteende ska socialtjänsten ompröva vården. Det innebär att de fattar ett formellt beslut som kan överklagas.

”Vårdnadshavare och barn över 15 år
kan begära att vården ska upphöra,
alternativt upphör vården när vårdbehov
inte längre finns”

En vårdnadshavare eller barnet själv om det är över 15 år, kan under pågående vårdtid begära att vården ska upphöra. Respektive part kan då på ett tidigt stadium ha rätt till ombud som hjälper till med myndighetskontakterna och processar i domstolen. Det är förvaltningsrätten som handlägger LVU-mål och är man inte nöjd med en dom eller ett beslut kan den överklagas till Kammarrätten och till Högsta förvaltningsdomstolen.

Vad kostar det?

I regel kostar det inget att få hjälp av en advokat i LVU-mål. Men om man väljer att anlita en advokat som har sin huvudsakliga verksamhet långt från domstolen kan klienten få stå för en del av advokatens resekostnad.

LVU-processen från start till mål

Läs vårt häfte LVU-processen från start till mål eller ladda ner det här. Där tar vi upp relevant lagstiftning, de enskilda aktörernas roller och ger praktiska råd och tips på hur du som biträde på bästa sätt tar till vara på din klients rättigheter före, under och efter den rättsliga processen.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas