Skadestånd

Hur kräver jag skadestånd?

Skadeståndsskyldighet kan uppkomma av en mängd orsaker såsom genom avtalsbrott, försumlighet eller lagbrott. Våra advokater och jurister biträder regelbundet privatpersoner och företag genom domstolsprocess och förhandlingar.

Så går det till

Ett skadeståndsmål handläggs av tingsrätt som första instans. Redan efter några månader efter att processen börjat möts parter och ombud på tingsrätten vid en s.k. muntlig förberedelse. Syftet med förberedelsen är att domstolen ska bringa klarhet i vad parterna vill, vilken bevisning som åberopas och planera den fortsatta processen.

”Många gånger kan parterna nå
en lösning med hjälp av sina ombud”

Domstolen har även i uppgift att få parterna att förlikas, d v s komma överens. Många gånger kan parterna enas med hjälp av sina ombud, men om det inte går kommer domstolen efter en huvudförhandling att döma i målet. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten och hovrättens dom till Högsta domstolen. För att Högsta domstolen ska pröva ett mål krävs det prövningstillstånd som bara beviljas i undantagsfall.

Att tänka på

Om skadeståndskravet uppstått genom brott och du inte fått din ersättning kan du vända dig till kronofogdemyndigheten för att få din ersättning. Om den skadeståndsskyldige inte har några pengar kan du begära brottskadeersättning genom Brottsoffermyndigheten. Om skadeståndskravet uppstått i ett avtalsförhållande så ta med dig avtalet och andra handlingar till vårt första möte. Fundera även på övrig muntlig och skriftlig bevisning som styrker din ståndpunkt.

Vad säger lagen?

Rätten till skadestånd regleras i en rad lagar såsom skadeståndslagen, avtalslagen, köplagen och konsumenttjänstlagen. Huvudregeln är att den som genom vållande eller försummelse skadar någon annan ska ersätt skadan. Det kan röra sig om förmögenhetsskada eller kroppslig skada. Mellan köpare och säljare regleras skadeståndsansvarets i det avtal som ingåtts mellan parterna.

Vad kostar det?

Privatpersoner kan genom sin hemförsäkring ha rätt till rättsskydd. Har man ingen hemförsäkring finns det möjlighet att ansöka om rättshjälp. Även företag kan genom sina försäkringar ha rätt till rättsskydd. Den som förlorar tvisten ska som huvudregel betala den andre partens rättegångskostnader. Har du rättsskydd eller rättshjälp behöver du bara betala en mindre del.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas