Skilsmässa och separation

Hur går en skilsmässa till?

Ett beslut om skilsmässa eller separation föregås ofta av en längre tids funderingar. Vad ska hända med det gemensamma hemmet, var ska barnen bo och framförallt; hur går det till? Många väljer att sköta en del av det formella pappersarbetet själva, men vi rekommenderar att överlåta den juridiska handläggningen till en duktig advokat eller jurist. Zeijersborger & Co är specialister inom familjerätt och stöttar dig hela vägen från ansökan om skilsmässa till bodelning och vårdnad. Har du frågor om skilsmässa och separation? Vi har svaret på de 21 vanligaste frågorna om skilsmässa och separation här.

Så går det till

Formellt måste den som är gift och vill skilja sig lämna in en ansökan till tingsrätten som tillhör kommunen där den bor. Det behöver inte sambor göra, eftersom ett samboförhållande upphör när paret flyttar isär.

Ansökan om äktenskapsskillnad upprättas gemensamt om makarna är överens om att skiljas. I de fall endast ena parten är drivande, ska den lämna in en stämningsansökan. Blanketter finns att ladda ner från Sveriges Domstolars hemsida. Där hittar man också information om vilken tingsrätt man tillhör.

Att tänka på

I ansökan ska det framgå om makarna har barn under 16 år, hur vårdnaden ska lösas och om det finns frågor kring vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden, så kallad kvarsittningsrätt.

Om makarna redan lever åtskilda sedan minst två år före ansökan om skilsmässa ska det styrkas genom exempelvis utdrag ur folkbokföringsregistret.

Till ansökan bifogas personbevis för skilsmässa, vilket beställs från Skatteverket. Tingsrätten tar även ut en ansökningsavgift för att hantera ärendet. Hur man betalar till tingsrätten framgår på betala.domstol.se.

Det går att ångra sig! Om makarna inte längre vill skiljas går det bra att ta tillbaka ansökan. Det sker genom ett gemensamt undertecknat meddelande till Tingsrätten, som avskriver målet.

Vad säger lagen?

Om det finns barn under 16 år i hushållet ges makarna en betänketid om 6 månader om de inte kan visa att de levt åtskilda under minst två år före ansökan om skilsmässa. Tingsrätten meddelar från vilken tidpunkt betänketiden börjar löpa och när skilsmässan kan fullföljas. Fram till dess är parterna fortfarande gifta med varandra.

Efter betänketiden räcker det att en av parterna meddelar tingsrätten att den avser att fullfölja ansökan för att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad. Det finns ingen särskild blankett för det, men avsikten måste vara skriftlig och åtföljas av nya personbevis för båda. Om ingen av parterna fullföljer ansökan om skilsmässa inom ett år från det betänketiden började löpa, avskriver tingsrätten målet och äktenskapet består.

Domstolen kan pröva vissa andra frågor, om någon av parterna kräver det, i mål om skilsmässa. Oftast rör det sig om vårdnad, boende, umgänge, underhåll och rätten att bo kvar i den gemensamma bostaden. Vid en tvist är det alltid bäst att ta hjälp av en kunnig advokat eller jurist som är specialiserad inom familjerätt.

Vad kostar det?

Om parterna ansöker gemensamt om äktenskapsskillnad och löser frågor om vårdnad, umgänge och underhåll i samförstånd och inte anlitar ombud, stannar kostnaden vid tingsrättens ansökningsavgift. I annat fall täcker rättsskyddet i hemförsäkringen upp till 80 % av kostnaderna för en advokat eller jurist. För den som saknar hemförsäkring finns möjligheter att få rättsskydd. Då görs en inkomstprövning och avgiften kan bli så låg som 2 % av den totala kostnaden.

Här finns svar på 21 frågor många ställer sig vid skilsmässa och separation:

1. Hur går en skilsmässa till?

Du ansöker om skilsmässa vid den tingsrätt du tillhör, vilket beror på var du bor. På tingsrättens hemsida finner du en ansökningsblankett som du kan använda dig av. Du behöver även betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Du behöver dock inte vara överens med motparten för att ansöka om skilsmässa. Om ni har barn under 16 år kommer tingsrätten besluta att skilsmässan ska föregås av en betänketid om sex månader. Står ni fast vid er vilja även efter sex månader måste någon av parterna ansöka om fullföljd vid tingsrätten.

2. Hur fungerar en separation mellan sambos?

Om sambos separerar kan någon av parterna begära att bodelning ska ske. En sådan begäran ska göras inom ett år ifrån separationen. I bodelningen ingår enligt sambolagen bara bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Vill man frångå sambolagens regler kan sambos avtala om detta i ett samboavtal. En vanlig fråga som uppstår är vem som ska behålla den gemensamma bostaden. Om ni inte kan enas om detta kan part ansöka om kvarsittanderätt vid tingsrätten och huvudregeln är att den som är i störst behov av bostaden har rätt att behålla den.

3. Går det att planera en skilsmässa?

De flesta skilsmässor och separationer planerade av den ena eller båda parter. Ofta under lång tid och med stor vånda. När det känslomässiga beslutet väl är fattat, finns risken att man inte orkar med att vara praktisk. Trots att planering innebär att man snabbare kan komma igång med det nya livet efter skilsmässan. Visualisera hur vardagen ska se ut ett år efter uppbrottet. Om det finns barn i relationen kommer exet att finnas med i den vardagen oavsett nuets känsloläge. Det underlättar att planera för framtiden från början. Om relationen är infekterad är det bättre att anlita var sitt ombud istället för att nöta på varandra och riskera en långvarig konflikt som försvårar vettiga lösningar.

4. Kan man skilja sig online?

Ja det går bra. Det är en kostnadsfri e-tjänst som finns på Sveriges Domstolars hemsida; Ansök gemensamt om skilsmässa.

För att få ansöka om skilsmässa online förutsätts att båda makarna har e-legitimation (BankId). Vissa krav ska även vara uppfyllda:

  • Båda är överens om att skilja sig.
  • För det fall det finns gemensamma barn under 18 år ska frågor om vårdnad, umgänge och barns boende  vara lösta.

Om en av makarna har sekretesskydd i Folkbokföringen går det inte att använda e-tjänsten. Ansökningsavgiften är 900 kronor och betalas med bankkort direkt på hemsidan.

5. Måste vi gå i familjeterapi?

Ni måste inte gå i familjeterapi. Men varje kommun är skyldiga att erbjuda samarbetssamtal, vilket ofta är bra att delta i. Vid dessa samtal avhandlas tex frågor om var barnen ska bo, hur umgänge ska gå till och var barnen ska vara under skollov. Det är min erfarenhet att de flesta barn mår bra av tydliga överenskommelser mellan föräldrarna. De riskerar då inte att behöva välja. Den typen av förutsägbarhet är positiv för barnen.

6. Var ska barnen bo?

Om ni inte kan enas om var barnen ska bo kan man tillsammans gå och diskutera saken på Familjerätten. Personalen på Familjerätten kan även hjälpa till med att upprätta avtal. Om tingsrätten ska pröva frågan är deras utgångspunkt att barnens bästa ska vara avgörande vid prövningen. I bedömningen tar man bland annat i beaktande vem barnen har närmast anknytning till, att de kan bo kvar i sin invanda miljö, att den som blir boendeförälder verkar för att barnen får ett fungerande umgänge med den andra föräldern och naturligtvis att boendeföräldern på ett bra sätt kan ta hand om barnen.

7. Hur får man ensam vårdnad?

Grundregeln är gemensam vårdnad. Man kan också begära enskild vårdnad, men tingsrätterna är i dag mer restriktiva med att godkänna det. Växelvist boende är vanligt, men de flesta barn har bara en boendeförälder.

8. Får jag flytta och får barnen flytta med?

Självklart får du flytta. Men om det innebär att barnen kommer behöva flytta från sin invanda miljö är det inte säkert att en domstol finner det bäst att barnen flyttar med. Om det är långa avstånd mellan föräldrarna innebär det även av praktiska skäl att det blir svårt för barnen att bo växelvist och resorna mellan föräldrarna blir allt för långa.

9. Vem har rätt till gemensamma bostaden?

Vid separation eller skilsmässa har den part störst rätt av er som bäst behöver den gemensamma bostaden och bohaget. Det är oftast liktydigt med parten som är boendeförälder eller har vårdnaden om barnen.

10. Hur delar vi upp ägodelar och besparingar?

Efter en skilsmässa eller separation ska egendomen fördelas genom bodelning. Om parterna är överens räcker det att skriva ett enkelt avtal, om inte, anlitas juridiskt ombud för att upprätta bodelningsavtal. Både tillgångar och skulder räknas in vid bodelningen. Om det finns enskild egendom som inte omfattas av bodelningen ska även detta fastställas.

11. Hur gör vi med gemensamma bankkonton och räkningar?

Ta ut saldobesked på gemensamma konton, ändra lösenord till internetbanken om möjligt och kontakta företag där ni har gemensamma avtal – exempelvis elbolag, internetleverantörer och kreditkortsföretag.

12. Är det obligatoriskt att anlita en jurist eller advokat?

De flesta klarar av både separation, skilsmässa och vårdnadsfrågor helt på egen hand eller med stöd av kommunens familjerådgivning eller familjerätt. Parterna kan ansöka om skilsmässa hos den lokala tingsrätten som också tillhandahåller blanketter. Men i de fall det inte går att hitta en gemensam lösning är det bättre att anlita en advokat eller jurist så tidigt som möjligt. Tänk på att välja en specialist inom familjerätt med dokumenterad erfarenhet av bodelningar och vårdnad.

13. Är det dyrt med skilsmässa?

Försämrad ekonomi är dessvärre ofta en konsekvens av skilsmässa och separation. Se över dina utgifter och fundera på vad du kan spara in på. Behöver du anlita ett ombud? Tyvärr kan man inte få rättsskydd eller rättshjälp i bodelningsärenden men för det mesta finns det ett överskott i boet som täcker advokatens kostnad. I vårdnadstvister är chanserna däremot goda att få hjälp via sin hemförsäkring eller rättshjälpsmyndigheten. Beroende på försäkringsvillkor och inkomst kan din kostnad bli så liten som 2%.

14. Har jag rätt till ledighet när jag skiljer mig?

Arbetsgivaren har generellt sett inte skyldighet att bevilja ledighet vid skilsmässa, men vissa kollektivavtal kan ge rätt till sk personliga dagar. Vid sjukdom, exempelvis svår depression till följd av skilsmässan, kan du ha rätt till sjukpenning till följd av sjukskrivning.

15. Hur blir det med barnbidraget efter skilsmässan?

På begäran av en förälder kan barnbidraget numera delas till skillnad från tidigare då barnbidraget per automatik gick till mamman.

16. Kan jag förbjuda att barnen träffar mitt ex nya kärlek?

Om inte personen är uppenbart olämplig är svaret nej. En separation är ofta känslomässigt komplicerad och därför kan det vara klokt att vänta med att introducera nya partners efter separationen, men det går inte att förhindra på laglig väg.

17. Kan man tvinga någon att skilja sig? Min make vägrar skriva under papperna.

Om bara den ena parten vill skiljas föregås äktenskapsskillnaden av en betänketid om 6 månader med undantag av fall då makarna levt åtskilda sedan minst 2 år, ÄktB 5 kap. 2 och 4 §§

18. Vem kan ansöka om skilsmässa i Sverige?

För att svensk domstol skall kunna pröva mål om äktenskapsskillnad krävs att äktenskapet är giltigt i Sverige.

19. Kan man ansöka om skilsmässa även man inte är svensk medborgare?

Svensk domstol får ta upp ett mål om äktenskapsskillnad om personen som ansöker inte är svensk medborgare men har bott i Sverige i minst ett år. I det fall båda makarna är utländska medborgare kan svensk domstol vara förhindrad att döma till äktenskapsskillnad om ena parten framför särskilda skäl emot och kan åberopa att det enligt hemlandets lagstiftning saknas grund för skilsmässa.

20. Får man ansöka om skilsmässa i Sverige om man har gift sig utomlands?

Enligt lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap ska äktenskap som ingåtts utomlands anses giltigt även i Sverige om det är giltigt i den stat i vilket det ingicks. Däremot finns det undantag exempelvis om någon av parterna var under 18 år eller om äktenskapets ingicks under tvång.

21. Hur påverkas vårdnaden av vårt gemensamma barn efter skilsmässa?

Efter skilsmässan kommer ni automatiskt att ha gemensam vårdnad förutsatt att vårdnaden var gemensam under ert äktenskap. Skulle du vilja ändra vårdnaden, eller reglera boende och umgänge i en juridiskt bindande dom för dig och din exmake, återstår det för dig, då ni inte har lyckats nå någon samförståndslösning i familjerätten, att inleda en vårdnadstvist i domstol. Önskar du att inleda en vårdnadstvist rekommenderas det att du anlitar ett juridiskt ombud som biträder dig genom domstolsprocessen

En separation eller skilsmässa innebär en rad praktiska och känslomässiga omställningar, speciellt om det finns barn med i bilden. ”Det är lätt att känna sig överväldigad, men de flesta par klarar sig igenom krisen och kommer starkare ut på andra sidan” menar advokat Peter Zeijersborger som är specialist på familjerätt. ”Om det är svårt att kommunicera med varandra, är det klokt att ta hjälp av ett juridiskt ombud som fokuserar på möjligheter och samarbete istället för sårade känslor och konflikter.”

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas