fbpx
Barn i en vårdnadstvist leker med leksakstraktor

Vårdnadstvist

Har du hamnat i en vårdnadstvist?

Vid en skilsmässa eller separation där det finns gemensamma barn ställs ofta föräldrarna inför frågan om vårdnaden om barnen ska vara gemensam eller enskild, om barnen ska bo växelvis, vem som ska vara boendeförälder och vem som ska vara umgängesförälder. När parterna inte kommer överens är det bra att ta hjälp av en jurist. Zeijersborger & Co har omfattande erfarenhet av att biträda föräldrar genom vårdnadstvister och umgängestvister. Vi processar i domstol och hanterar kontakter med myndigheter och motparter. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande telefonrådgivning redan idag.

I videon nedan beskriver vi processen från att en vårdnadstvist uppstår till att ett beslut fattas i domstol. I den orangea menyraden längst ner i videon kan du välja att spela upp den i helskärm och slå på undertexter.

Så går en vårdnadstvist till

För barn som lever med separerade föräldrar är det viktigt att veta när de ska bo hos pappa, när de ska bo hos mamma och vem de ska vara hos under loven. Det är bra om föräldrar ingår tydliga avtal eller att domstolen fastställer hur vårdnad, boende och umgänge ska regleras. På familjerätten i kommunen kan man utan kostnad få hjälp med samarbetssamtal och med att skriva verkställbara avtal om barnen. Parterna får naturligtvis skriva egna avtal som de kan förhålla sig till, men för att ett avtal skall bli juridiskt bindande måste det godkännas av socialnämnden i kommunen. Om det inte är möjligt att komma överens, återstår att söka hjälp av en jurist som biträder genom en domstolsprocess.

”Familjerätten erbjuder
kostnadsfria samarbetssamtal”

En domstolsprocess inleds med att ansökan om stämning ges in till domstolen. Den som inger stämningen kallas kärande och motparten kallas svarande. Redan efter några veckor kommer kärande och svarande med respektive ombud träffas i domstolen vid en så kallad muntlig förberedelse. Den muntliga förberedelsen syftar till att reda ut vad som är tvistigt, vilka bevisfrågor som finns och att lägga upp en tidsplan för den fortsatta processen. Domstolen har också en skyldighet att försöka få parterna att finna en samförståndslösning och hålla förlikningsdiskussioner. Om båda vill är det möjligt för domstolen att förordna att de ska gå på samarbetssamtal.

”En vårdnadstvist behöver
inte leda till rättegång”

Om parterna inte kan enas kan rätten interimistiskt pröva respektive parts yrkande. Rättens beslut blir då tillfälligt och ska gälla fram till dess att målet avgörs efter huvudförhandlingen. I familjerättsliga mål har domstolen ett eget utredningsansvar. Det är därför vanligt att domstolen inhämtar en vårdnadsutredning, boendeutredning och umgängesutredning. En familjerättslig utredning ska enligt huvudregeln redovisas till domstolen inom fyra månader.

”Dom eller beslut från
tingsrätten kan överklagas”

Utredningen går till som så, att familjerätten intervjuar barnen och föräldrarna. Under utredningstiden görs även hembesök och information från andra referenspersoner som kuratorer, skolpersonal och släktingar inhämtas. En rättsprocess avslutas med rättegång och inför denna ska var part inkomma med uppgift om vilken bevisning som åberopas. Men i familjerättsliga mål är det vanligt att parterna med stöd av sina ombud finner en samförståndslösning utan att det behöver vara en rättegång.

Är man inte nöjd med en dom eller ett beslut från tingsrätten kan det överklagas till Hovrätten och därefter till Högsta domstolen. Läs gärna mer i vår handbok i vårdnad, boende & umgänge.

5 saker att tänka på vid vårdnadstvist

1. Ta hjälp av familjerätten

Innan du bestämmer dig för att inleda en rättsprocess så bör du först ha försökt få till en samförståndslösning på familjerätten. Familjerätten erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal och verkställande av avtal.

2. Välj rätt advokat eller jurist

Om du behöver anlita ombud, välj någon med specialisering inom familjerätt. Zeijersborger & Cos advokater och jurister har lång erfarenhet av vårdnadstvister.

3. Rättshjälp eller rättsskydd?

Var noga med att dina möjligheter till rättshjälp eller rättsskydd utreds. Till det första mötet bör du ha ha med dig ditt försäkringsbrev.

4. Ha god kommunikation

Försök alltid ha en bra dialog, såväl med socialtjänsten och familjerätten som med den andra föräldern. Tänk på att barn alltid mår bäst att hållas utanför en konflikt mellan föräldrar.

5. Utsatt för våld?

Om du som förälder eller om barnet utsatts för våld bör du göra en polisanmälan. I det finns även möjlighet att ansöka om kontaktförbud.

Gemensam vårdnad eller ensam vårdnad?

Vårdnad, boende och umgänge regleras i kapitel 6 i föräldrabalken och i FNs barnkonvention som nyligen upptogs som svensk lag. Utgångspunkten i lagstiftningen är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet och huvudregeln är att det bästa för ett barn är om vårdnaden utövas gemensamt. Men om det inte finns ett fungerande samarbete eller om en förälder gör sig skyldig till missbruk eller försummelse kan det finnas grund för att ansöka om ensam vårdnad. Ett mycket starkt argument för att en förälder ha ensam vårdnad om barnet är om det förekommit våld i relationen.

”Huvudregeln är att gemensam
vårdnad är det bästa för barnet”

Domstolen kan även enligt föräldrabalken besluta var barnet ska ha sitt stadigvarande boende och hur ofta det ska träffa den andre föräldern. När det gäller kostnader för umgängesresor är huvudregeln att umgängesföräldern ansvarar för dessa. Är det mer än tio mil mellan föräldrarna kan domstolen dock besluta att kostnaden ska fördelas mellan föräldrarna utifrån respektive förälders ekonomiska förmåga.

Vad kostar en vårdnadstvist?

Rättsskyddet i din hemförsäkring täcker upp till 80 % av kostnaderna för att anlita en jurist eller advokat. Om du inte har hemförsäkring finns det möjlighet att få rättshjälp. Beroende på inkomst, kan din avgift bli så låg som 2 % av den totala kostnaden. Till skillnad från andra civilrättsliga mål så ansvarar respektive part i ett familjerättsligt mål för sina egna rättegångskostnader. Det betyder att du som klient aldrig behöver oroa dig för att få betala för motpartens ombud i en vårdnadstvist.

Här är svar på de 6 vanligaste frågorna om vårdnad och vårdnadstvister:

1. Varför uppstår en vårdnadstvist och hur hanterar man det på bästa sätt?

En vårdnadstvist uppstår när föräldrarna har separerat och inte kan enas om vårdnaden om barnen. Ofta hamnar personer i låsta positioner och bråk efter separationen. Tjafs om vem som hämtar och lämnar på dagis och vem som ska ha barnen på lovet är vanligt. Plötsligt har du lärt dig den riktiga innebörden av ord som vårdnad, umgänge, underhållsbidrag och du vet till och med var kommunens familjerätt ligger. Och ditt dåliga samvete äter upp dig eftersom barnen hamnar i kläm. Hur blev det så här och hur tar man sig ur det? Steg ett är att inse att du är i en konflikt. Du kommer inte undan eftersom ditt ex har bestämt sig för att ta strid. Ibland är anfall bästa försvar. Du behöver inte kämpa ensam! Ju tidigare du skaffar dig en duktig advokat eller jurist, desto snabbare kommer du ut på andra sidan. Låt exet bråka med juridiken istället för med dig.

2. Hur gör jag om jag inte kan komma överens med mitt ex?

Om du inte kommer överens med ditt ex kan ni ta hjälp av familjerätten i er kommun. De kan ordna samarbetssamtal och hjälpa er att nå en överenskommelse om vårdnaden av barnen. Om det inte hjälper återstår att anlita juridiska ombud och ta frågan till domstol. Det är viktigt att sätta tydliga gränser. För dina barns skull måste du fortsätta vara vuxen både i din relation till dem och till exet. Lita på dina föräldrainstinkter. Även om andra ifrågasätter dig som förälder, så behöver de inte ha rätt. Stå på dig!

3. Kan föräldrarna själva avtala om vårdnaden?

Ja, om båda föräldrarna är överens går det bra att själva avtala om gemensam eller ensam vårdnad. För att avtalet ska bli juridiskt bindande måste dock kommunens familjerätt godkänna det. Hur lång tid detta tar beror på kommunens handläggningstider. Avtalet börjar gälla så fort det är underskrivet av båda parter och familjerätten.

4. Vem ansvarar för barnets kostnader?

Huvudprincipen är att barnet ska ha två separata boenden och att var förälder betalar för det som barnet behöver när det vistas hos respektive. Bor barnet mest hos den ena föräldern ska den andre betala underhållsbidrag tills barnet fyller 18 år och om barnet går i skolan gäller föräldrarnas underhållsskyldighet tills barnet är 21. Underhållsbidraget är relaterat till respektive förälders ekonomiska situation och barnets behov. Om en förälder inte har ekonomiska förutsättningar att betala underhållsbidrag kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd via försäkringskassan.  När det gäller kostnader för umgängesresor är huvudregeln att umgängesföräldern ansvarar för dessa. Men om det är mer än tio mil mellan föräldrarna kan domstolen besluta att kostnaden ska fördelas mellan föräldrarna.

5. Vem väljer skola?

Om vårdnaden är gemensam ska båda föräldrarna acceptera val av skola och ett skolbyte. Kan ni inte enas i viktiga frågor kring barnen kan det vara en grund för att begära enskild vårdnad.

6. Vad krävs för att få ensam vårdnad?

För att få ensam vårdnad utan den andre förälderns medgivande krävs oftast speciella omständigheter. Det kan vara att du och ditt ex inte kan samarbeta i viktiga frågor, eller att den andre föräldern gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller våld. Att det krävs speciella omständigheter beror på att barnets bästa alltid prioriteras i en vårdnadstvist, och utgångspunkten är att gemensam vårdnad i de flesta fall är det bästa för barnet.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas