Vårdnadstvist, boende och umgänge

Ska vårdnaden vara gemensam eller enskild?

Vid en skilsmässa eller separation där det finns gemensamma barn ställs ofta föräldrarna inför frågan om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild, om barnen ska bo växelvis, vem som ska vara boendeförälder och vem ska vara umgängesförälder. När parterna inte kommer överens är det bra att ta hjälp av en jurist. Zeijersborger & Co har omfattande erfarenhet av att biträda föräldrar genom vårdnadstvister och umgängestvister. Vi processar i domstol och hanterar kontakter med myndigheter och motparter. Har du frågor om vårdnad och vårdnadstvister? Vi har svaret på de 5 vanligaste frågorna om vårdnad och vårdnadstvister här.

Så går det till

För barn som lever med separerade föräldrar är det viktigt att veta när de ska bo hos pappa, när ska bo hos mamma och hos vem de ska vara på under loven. Det är bra om föräldrar ingår tydliga avtal eller att domstolen fastställer hur vårdnad, boende och umgänge ska regleras. På familjerätten i kommunen kan man utan kostnad få hjälp med samarbetssamtal och med att skriva verkställbara avtal om barnen. Parterna får naturligtvis skriva egna avtal som de kan förhålla sig till men för att ett avtal skall bli juridiskt bindande måste det godkännas av socialnämnden i kommunen. Om det inte är möjligt att komma överens, återstår att söka hjälp av en jurist som biträder genom en domstolsprocess.

”Familjerätten erbjuder
kostnadsfria samarbetssamtal”

En domstolsprocess inleds med att ansökan om stämning ges in till domstolen. Den som inger stämningen kallas kärande och motparten kallas svarande. Redan efter några veckor kommer kärande och svarande med respektive ombud träffas i domstolen vid en så kallad muntlig förberedelse. Den muntliga förberedelsen syftar till att reda ut vad som är tvistigt, vilka bevisfrågor som finns och lägga upp en tidsplan för den fortsatta processen. Domstolen har också en skyldighet att försöka få parterna att finna en samförståndslösning och hålla förlikningsdiskussioner. Om båda vill är det möjligt för domstolen att förordna att de ska gå på samarbetssamtal. Läs mer i vårt häfte Vårdnad, boende & umgänge eller ladda ner det här.

”En vårdnadstvist behöver
inte leda till rättegång”

Om parterna inte kan enas kan rätten interimistiskt pröva respektive parts yrkande. Rättens beslut blir då tillfälligt och ska gälla fram till dess till målet avgörs efter huvudförhandling. I familjerättsliga mål har domstolen ett eget utredningsansvar. Det är därför vanligt att domstolen inhämtar en vårdnads- boende och umgängesutredning. En familjerättslig utredning ska enligt huvudregeln redovisas till domstolen inom fyra månader.

”Dom eller beslut från
tingsrätten kan överklagas”

Utredningen går till som så, att familjerätten intervjuar barnen och föräldrarna. Under utredningstiden görs även hembesök och information från andra referenspersoner som kuratorer, skolpersonal och släktingar inhämtas. En rättsprocess avslutas med rättegång och inför denna ska var part inkomma uppgift om vilken bevisning som åberopas. Men i familjerättsliga mål är det vanligt att parterna med stöd av sina ombud finner en samförståndslösning utan att det behöver vara en rättegång.

Är man inte nöjd med en dom eller ett beslut från tingsrätten kan det överklagas till Hovrätten och där efter till Högsta domstolen.

Att tänka på under en vårdnadstvist

Innan du bestämmer dig för att inleda en rättsprocess så bör du först försökt få till stånd en samförståndslösning på familjerätten. Om du behöver anlita ombud, välj en advokat eller jurist med specialisering inom familjerätt. Var noga med att dina möjligheter till rättshjälp eller rättsskydd utreds. Till det första mötet bör du ha ha med dig ditt försäkringsbrev.

”Välj en advokat eller jurist med
lång erfarenhet av familjerätt”

Att gå igenom en rättsprocess är tufft för alla inblandade, se därför till att du har stöd av familj och vänner. Försök alltid ha en bra dialog med socialtjänsten och familjerätten. Om du som förälder eller barnet utsatts för våld bör du göra en polisanmälan och i det finns möjlighet att ansöka om kontaktförbud. Tänk på att barn alltid mår bäst att hållas utanför en konflikt mellan föräldrar.

Vad säger lagen?

Vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kapitlet i föräldrabalken och i FNs barnkonventionen som nyligen upptogs som svensk lag. Utgångspunkten i lagstiftningen är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet och huvudregeln är att det bästa för ett barn är om vårdnaden utövas gemensamt. Men om det inte finns ett fungerande samarbete eller om en förälder gör sig skyldig till missbruk eller försummelse kan det finnas grund för enskild vårdnad. Ett mycket starkt argument för att en förälder ska vara ensam vårdnadshavare är om det förekommit våld i relationen.

”Huvudregeln är att det gemensam
vårdnad är det bästa för barnet”

Domstolen kan även enligt föräldrabalken besluta var barnets ska ha sitt stadigvarande boende och hur ofta det ska träffa den andre föräldern. När det gäller kostnader för umgängesresor är huvudregeln att umgängesföräldern ansvarar för dessa. Men om det är mer än tio mil mellan föräldrarna kan domstolen besluta att kostnaden ska fördelas mellan föräldrarna utifrån respektive förälders ekonomiska förmåga.

Vad kostar det?

Rättsskyddet i din hemförsäkring täcker upp till 80 % av kostnaderna för att anlita en jurist eller advokat. Om du inte har hemförsäkring finns det möjlighet att få rättshjälp. Beroende på inkomst, kan din avgift bli så låg som 2 % av den totala kostnaden. Till skillnad från andra civilrättsliga mål så ansvarar respektive part i ett familjerättsligt mål för sina egna rättegångskostnader. Det betyder att du som klient aldrig behöver oroa dig för att få betala för motpartens ombud.

Här är svar på de 5 vanligaste frågorna om vårdnad och vårdnadstvister:

1. Varför uppstår en vårdnadstvist och hur hanterar man det på bästa sätt?

Ofta hamnar personer i låsta positioner och bråk efter separationen. Tjafs om vem som hämtar och lämnar på dagis och vem ska ha barnen på lovet är vanligt. Plötsligt har du lärt dig den riktiga innebörden av ord som vårdnad, umgänge, underhållsbidrag och du vet till och med var kommunens Familjerätt ligger. Och ditt dåliga samvete äter upp dig eftersom barnen hamnar i kläm. Hur blev det så här och hur tar man sig ur det? Steg ett är att inse att du är i en konflikt.Du kommer inte undan eftersom ditt ex har bestämt sig för att ta strid. Ibland är anfall bästa försvar. Du behöver inte kämpa ensam! Ju tidigare du skaffar dig en duktig advokat eller jurist, desto snabbare kommer du ut på andra sidan. Låt exet bråka med juridiken istället för med dig.

2. Hur gör jag  om mitt ex och jag inte kommer överens?

Det är viktigt att sätta tydliga gränser. För dina barns skull måste du fortsätta vara vuxen både i din relation till dem och till exet. Lita på dina föräldrainstinkter, även om andra ifrågasätter dig som förälder, så behöver de inte ha rätt. Stå på dig!

3. Hur hanterar man en vårdnadstvist?

Prioritera sunda relationer och låt vänner och nära familj ta plats i ditt liv. Du behöver dem för att kunna vara stark för dina barn.

4. Vem tar ansvar för barnens kostnader?

Huvudprincipen är att barnet ska ha två separata boenden och att var förälder betalar för det som barnet behöver när det vistas hos respektive. Bor barnet mest hos den ena föräldern ska den andre betala underhållsbidrag tills barnet fyller 18 år och om barnet går i skolan gäller föräldrarnas underhållsskyldighet tills barnet är 21. Underhållsbidraget är relaterat till respektive förälders ekonomiska situation och barnens behov. Om en förälder inte har ekonomiska förutsättningar att betala underhållsbidrag kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd vid försäkringskassan.  När det gäller kostnader för umgängesresor är huvudregeln att umgängesföräldern ansvarar för dessa. Men om det är mer än tio mil mellan föräldrarna kan domstolen besluta att kostnaden ska fördelas mellan föräldrarna.

5. Vem väljer skola?

Om vårdnaden är gemensam ska båda föräldrarna acceptera val av skola och ett skolbyte. Kan ni inte enas i viktiga frågor kring barnen kan det vara en grund för att begära att enskild vårdnad.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas