fbpx

Är demens grund för ett testamentes ogiltighet?

Hej!

Min morbror avled i november 2020. År 2014 upprättade han ett testamente vari han angav att hans fyra syskonbarn skulle ärva honom. Han blev diagnostiserad med demens år 2015. Han upprättade sedan ett nytt testamente år 2017 och angav att en organisation skulle ärva honom istället för hans syskonbarn. Testamentet bevittnades av två jurister på en juristfirma. Juristerna bedömde alltså att min morbror var vid sina sinnes fulla bruk vid testamentets författande, trots att han var dement. Min morbror har aldrig varit gift och har inga barn. Sjukhuskopior finns. Går det att klandra det senare testamentet?

Hej och tack för din fråga,

Det är möjligt att du kan klandra testamentet om din morbrors demenssjukdom innebar att han led av en psykisk störning och därmed inte förstod vad han gjorde när han upprättade testamentet.

Reglerna om testamente finns i ärvdabalken, vari det stadgas att den som har fyllt arton år har rätt att genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap.[1] För att ett testamente ska vara giltigt måste ett antal formkrav vara uppfyllda. Testamentet måste alltså upprättas på ett visst sätt för att gälla. Det ska vara skriftligt och bevittnas av två vittnen. Testatorn, alltså den som skriver testamentet, ska i vittnenas närvaro skriva under testamentet. Vittnena ska i sin tur också skriva under testamentet. Vittnena måste veta om att det är ett testamente de bevittnar, men det är testatorn som själv bestämmer om hen vill låta vittnena veta vad som står i testamentet eller inte.[2]

Det finns dock andra krav än formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. Testamentes ogiltighet regleras i 13 kap i ärvdabalken, vari det stadgas att ett testamente är ogiltigt

  1. om det upprättats av en person som inte var behörig att upprätta ett testamente, till exempel om testamentet upprättats av en person som inte fyllt arton år[3]
  2. om testamentet inte upprättats i laga form, alltså om formkraven som beskrivits ovan inte har iakttagits[4]
  3. om den som upprättat testamentet varit påverkad av en psykisk störning[5]
  4. om någon har tvingat testatorn att upprätta testamentet eller förmått hen att upprätta testamentet genom att utnyttja testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning,[6] eller
  5. om testatorn blivit svikligen förledd att upprätta testamentet.[7]

Utifrån din fråga så verkar det som att någon av punkterna tre, fyra eller fem är mest aktuell.

Frågan blir då om demens i sig kan utgöra en ogiltighetsgrund. I Hovrätten över Skåne och Blekinges mål T 1804-15 uppger hovrätten att för att ett testamente ska anses ogiltigt på grund av psykisk störning så måste den psykiska störningen ha inverkat på upprättandet av testamentet. Om så kan vara fallet beror på demenssjukdomen och hur svår den var vid tiden för upprättandet av testamentet. Om demensen var så svår att din morbror inte förstod vad det nya testamentet innebar, så kan det utgöra grund för ogiltighet. Bevisbördan ligger dock, enligt praxis, på den som klandrar testamentet när psykisk störning utgör grund för ogiltighet.[8] Det är alltså du som klandrar testamentet som måste bevisa att din morbror led av en psykisk störning till den grad att han inte förstod vad det nya testamentet innebar, eller att han inte alls förstod att han upprättade ett nytt testamente.

Det framgår inte av din fråga vilken sorts organisation din morbror har testamenterat sin kvarlåtenskap till, men om de har tvingat din morbror att testamentera sin kvarlåtenskap till dem enligt punkt fyra eller fem så finns det en möjlighet att klandra testamentet även på dessa grunder. Det kan dock vara svårt att bevisa att organisationen eller en företrädare för denna har tvingat eller svikligen förlett din morbror att upprätta testamentet.

Huruvida du kommer att vinna framgång med en eventuell klandertalan går dessvärre inte att svara på, utan tingsrätten måste utreda omständigheterna i just ditt fall. Om en arvinge vill klandra ett testamente måste klandertalan väckas inom sex månader från det att arvingen tog del av testamentet.[9]

Hoppas du genom detta fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss för gratis telefonrådgivning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 1 § Ärvdabalken
[2] 10 kap. 1 § Ärvdabalken
[3] 13 kap. 1 § Ärvdabalken
[4] 13 kap. 1 § Ärvdabalken
[5] 13 kap. 2 § Ärvdabalken
[6] 13 kap. 3 § Ärvdabalken
[7] 13 kap. 3 § 2 st. Ärvdabalken
[8] NJA 2009 s. 249
[9] 14 kap. 5 § Ärvdabalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas