fbpx

Bilhandlaren vill inte ta ansvar för felet på min bil. Vad kan jag göra?

Hej,

I december 2017 köpte jag en bil från en etablerad bilhandlare. Inom 6 månader från köptillfället upptäcker jag att bakdörrarnas kanter har tappat sin vita färg. Bilens dörrar lackeras om på bekostnad av bilhandlaren. Bakdörrarna justeras också i samband med omlackeringen. 6 månader efter reparationen är det dags igen. Samma skada på bakdörrarna. Denna gången vill inte bilhandlaren ta på sig ansvaret. Jag tar ärendet till ARN. ARN går på bilhandlarens linje och menar att det inte är ett köprättsligt fel utan en egenskap hos bilen.

Om detta är en egenskap hos denna bilmodell, borde inte detta ha kommunicerats med mig som kund innan köptillfället? Jag hade sannerligen avstått från att köpa bilen om jag varit upplyst eller medveten om denna egenskap.

Hur kan jag gå vidare med ärendet? Är det sannolikt att man som kund kan vinna mot ett företag i domstol efter att ARN har gjort en annan bedömning?

Hej och tack för din fråga,

Det är möjligt att din bil är felaktig enligt konsumentköplagens regler och att du därför borde informerats om förhållandet innan köpet.

En vara anses vara felaktig bland annat om den avviker från vad som följer av avtalet. En vara kan även anses vara felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Därtill kan en vara anses felaktig om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.[1]

Det framgår inte huruvida den bil du köpt är ny eller begagnad. Köper man en ny bil bör det vara rimligt att kunna räkna med att lacken inte lossnar efter 6 månader, varför bilen på denna grund skulle kunna anses vara behäftad med fel.

I förarbeten uttalas att i många situationer kan köparen ha grundad anledning att räkna med att – om vissa förhållanden beträffande en vara skulle föreligga som säljaren i så fall borde känna till – säljaren ska upplysa köparen om dem utan uppmaning från köparens sida.[2] Om säljaren inte gör så och detta inverkar på köpet kan varan anses som felaktig.

Vilka uppgifter som du som konsument rimligen kan räkna med att upplysas om avgörs i varje enskilt fall. Hänsyn bör bland annat tas till försäljningsformerna och i vilken omfattning varans egenskaper varit på tal vid köpet. Det ska alltså beaktas om försäljningen skett genom personlig service hos bilhandlaren och i vilken omfattning du och försäljaren talat om bilens egenskaper vid köpet.

För att en vara ska anses felaktig på grund av att säljaren underlåtit att informera om ett visst förhållande krävs att den uteblivna informationen kan antas ha inverkat på köpet. Detta innebär att det ska kunna antas att konsumenten, om han hade fått del av den uteblivna informationen, inte skulle ha köpt varan eller i vart fall inte skulle ha köpt den på de villkor som skett.

Ett fel som visar sig inom 6 månader från avlämnandet ska anses ha funnits vid avlämnandet.[3] Detta betyder att du inte behöver bevisa att felet har funnits där från början och inte orsakats av konsumenten. Om en vara är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet, eller häva köpet.[4]

Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, prövar konsumenttvister. Deras beslut är rekommendationer till parterna om hur tvisten bör lösas. Domstolar är inte bundna av ARN:s beslut. Det är dock möjligt att, om någon av parterna åberopar ARN:s beslut som bevisning, domstolen beaktar ARN:s beslut.

Du kan gå vidare med ärendet genom att väcka talan i domstol. Ska du väcka talan vid domstol kan det vara bra att anlita ett juridiskt ombud. Du är välkommen att kontakta oss för gratis telefonrådgivning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 16 § Konsumentköplagen
[2] Prop. 1989/90:89 om ny konsumentköplag
[3] 20a § Konsumentköplagen
[4] 23-24 §§ och 26-29 §§ Konsumentköplagen

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas