fbpx

Får en vårdnadshavare tömma sitt barns sparkonto?

Hej,

Jag har precis fått reda på att min man har tömt våra barns sparkonton. Får han göra så? Det är främst vi som sparat pengar åt dem, men vi har också gjort insättningar från släktingar och vänner när de gett pengar vid dop och födelsedagar. Kontona står i barnens namn.

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln enligt föräldrabalken är att båda föräldrarna, om de är vårdnadshavare, är förmyndare.[1] Vårdnadshavarna förvaltar som utgångspunkt barnets tillgångar och företräder barnet i ekonomiska frågor utan någon särskild tillsyn.

Föräldrarna ska gemensamt bestämma över hur tillgångarna ska placeras och användas.[2] Om en av föräldrarna av någon orsak är förhindrad att ta del i beslut om förvaltningen som inte kan skjutas upp utan olägenhet, bestämmer den andra föräldern ensam. En förälder får dock inte på egen hand fatta beslut av ingripande betydelse, om inte den omyndiges bästa uppenbarligen kräver det.[3]

Föräldrar ska i sin förmyndarförvaltning respektera att barnets medel i skälig omfattning ska användas för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för barnets nytta ska placeras så att trygghet finns för medlens bestånd och så att de ger en skälig avkastning.[4] En annan utgångspunkt för föräldrarna vid förmyndarförvaltning är att de på ett omsorgsfullt sätt ska fullgöra sina skyldigheter och handla utifrån det som är bäst för barnet.[5] Pengar får således inte användas i annat syfte än till barnet, det är således inte tillåtet att ta barnens pengar för att tillgodogöra egna kostnader som till exempel inköp av bil eller vitvaror.

Om er make tagit ut pengarna från barnens konto i annat syfte än vad som ovan har presenterats kan han anses ha överskridit sina befogenheter och skyldigheter samt missbrukat sin förtroendeställning.[6]

Det går således att föra en skadeståndstalan för den ekonomiska skada maken orsakat barnen. Det krävs då att det föreligger ett brott.[7] I fallet kan rekvisiten för brottet trolöshet mot huvudman vara uppfyllda.[8] I tidigare rättsfall har föräldrar som överfört pengar från barnets konto till eget för att använda dessa i annat syfte än till barnet dömts för det aktuella brottet.[9] Det finns således förutsättningar för att barnen kan få tillbaka sina pengar om er make döms för brottet. I sådant fall ska ni anmäla brottet så snart som möjligt till polisen genom att ringa 114 14.

Vidare kan jag även rekommendera er att läsa igenom villkoren ni haft för barnens konton i banken. Banker kan ha villkor som stadgar att banken inte får lämna ut pengar utan att ha båda föräldrarnas samtycke. I sådant fall finns det även en möjlighet att föra ett skadeståndsanspråk mot dem.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 10 kap. 2 § Föräldrabalken (FB)
[2] 13 kap. 1 § 1 st. FB
[3] 13 kap. 1 § 2 st. FB
[4] 12 kap. 4 § FB
[5] 12 kap. 3 § FB
[6] Hovrätten för Övre Norrlands dom den 2013-09-11 i mål nr B 208-13
[7] 2 kap. 2 § Skadeståndslagen
[8] 10 kap. 5 § Brottsbalken
[9] Hovrätten för Övre Norrlands dom den 2013-09-11 i mål nr B 208-13

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa in till oss.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas