fbpx

Får min granne i villan bredvid spela hög musik nattetid?

Hej,

Min granne i en friliggande villa två hus bort spelar ofta extremt hög musik, både dagtid och nattetid. Man vaknar av musiken och kan inte ha fönster eller dörrar öppna när han är igång. Är det brottsligt att störa sina grannar på det här sättet? Det har varit ett problem i flera år och för tre år sedan var polisen inblandade varpå det lugnade sig lite men det har börjat eskalera igen.

Hej och tack för din fråga,

Gällande grannar som för oväsen finns det viss reglering i lag och lite olika tillvägagångssätt för att få er granne att sluta spela hög musik.

Det finns ett kapitel i jordabalken som reglerar rättsförhållandet mellan grannar. Enligt detta ska var och en nyttja sin fasta egendom med skälig hänsyn till omgivningen.[1] Det finns således en skyldighet för din granne att nyttja sitt hus med respekt för er grannar. I lagen framgår dock inte vad som utgör skälig hänsyn och hur mycket man som granne måste stå ut med. Upplever du att din granne inte visar skälig hänsyn till omgivningen kan du väcka en talan om föreläggande eller förbud riktat mot din grannes störande verksamhet och även i vissa fall kräva skadestånd.[2]

Hög musik kan i vissa fall innebära olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.[3] För att avgöra om musiken innebär en olägenhet för människors hälsa kan du be miljöförvaltningen i din kommun göra en bullermätning.

Det brott som främst kan aktualiseras är ofredande. För att dömas för ofredande krävs att din granne utsätter er för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande som är ägnat att kränka er frid på ett kännbart sätt.[4] För att en gärning ska anses innebära ett ofredande genom hänsynslöst agerande krävs således att handlingen kan sägas utgöra en kännbar fridskränkning. Så kan vara fallet om hög musik stör en annan persons nattro.

Om du upplever dig ha blivit utsatt för ofredande kan du anmäla händelserna till polisen genom att ringa 114 14.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 1 § Jordabalken
[2] NJA 1994 s. 162; NJA 1983 s. 546
[3] 9 kap. 3 § Miljöbalken
[4] 4 kap. 7 § Brottsbalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa in till oss.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas