Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Finns det någon preskriptionstid för att kräva ut sitt arv?

Datum: 10/02/2023

Hej,

Jag har tre syskon. Vår mamma gick bort för flera år sedan. Jag bor inte längre i Sverige och har inte gjort det på flera år. Jag har inte heller haft någon närmare kontakt med varken mamma eller mina syskon. Jag är osäker på om de ens gjorde något arvskifte efter mammas bortgång. Om det skulle vara så att de inte gjort det, kan man göra det nu trots att det gått flera år?

 

Hej och tack för din fråga,

Tillämplig lag när det handlar om arv är Ärvdabalken (ÄB).

Beroende på omständigheterna finns det ett antal olika preskriptionstider att beakta för en arvinge som vill göra gällande sin arvsrätt.

Den allmänna preskriptionstiden är tio år räknat från dödsfallet alternativt från den senare tidpunkt för vilken arvsrätten inträdde enligt 16 kap. 4 § ÄB. I rättsfallet NJA 1997 s. 285 konstaterades att tioårsfristen gäller för samtliga arvsanspråk efter arvlåtaren och därmed utgör en yttersta preskriptionstid.

Preskriptionstiden kan i vissa fall vara kortare än den yttre gränsen på tio år. En femårsgräns gäller i det fall en till namnet känd arvinge vistas på okänd ort när bouppteckningen förrättas enligt 16 kap. 2 § ÄB. Förfarandet är i sådant fall att den som har boet i sin vård anmäler arvingens existens till Skatteverket som i Post- och Inrikes Tidningar kungör att arv tillfallit den bortavarande. Kungörandet ska innehålla en uppmaning att den bortavarande arvingen ska göra gällande sin rätt till arvet inom fem år. Femårsgränsen gäller även vid kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar vid fall då det vid bouppteckningen är osäkert huruvida det finns okända arvingar eller om det finns kända arvingar med okänt namn och vistelseort enligt 16 kap. 2 § ÄB.

Skatteverket kan förelägga en arvinge att inom sex månader göra anspråk på sin arvsrätt i det fall någon annan gjort anspråk på andelen och denna person är berättigad till andelen om arvingen inte tar tillvara sin rätt enligt 16 kap. 5 § ÄB.

För att göra gällande sin rätt utan att tillträda kvarlåtenskapen eller sin lott däri, kan en arvlåtare anmäla sitt anspråk till en god man om sådan finns förordnad. Anspråket ska i annat fall anmälas hos samtliga dödsbodelägare som tillträtt kvarlåtenskapen eller, om arvskifte inte skett, hos boutredningsman eller den som sitter i boet. Anmälan kan även göras hos Skatteverket, se 16 kap. 6 § ÄB.

Om en arvinge inte tillträtt kvarlåtenskapen eller sin lott i denna alternativt anmält sitt anspråk inom den i det särskilda fallet föreskrivna tiden har hon eller han gått miste om sin arvsrätt enligt 16 kap. 7 § ÄB. Om arvtagarens rätt preskriberats ska arvet gå vidare som om arvtagaren avlidit före arvlåtaren eller, vid efterarv, före den sist avlidna maken enligt 16 kap. 8 § ÄB.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om arv.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.