Har vårdpersonalen rätt att berätta för min arbetsplats att jag bor på ett vårdhem?

Hej,

Jag är insatt på en vårdavdelning. Det är en frivillig avdelning på grund av min depression samt missbruksproblem. Personalen på min vårdavdelning säger hela tiden att de ska berätta för min nya arbetsplats att jag är på det här behandlingshemmet. Har de rätt att göra så? Det känns som de hotar mig med det ständigt? Det borde väl omfattas av någon form av sekretess?

Hej och tack för din fråga,

När det handlar om tystnadsplikt och sekretess i vården så tillämpas två olika lagar beroende på om verksamheten är offentlig eller privat. För den offentliga verksamheten tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och offentlighets- och sekretessförordningen. För enskild verksamhet gäller patientsäkerhetslagen (PSL). Tystnadspliktreglerna ser olika ut och regleras i olika lagar beroende på om det är offentlig eller enskild verksamhet men det ska i princip inte vara någon skillnad på integritetsskyddet.

Om verksamheten är enskild:

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.[1] Denne får inte obehörigen röja en uppgift från en enskild om någon annan persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att det finns en risk för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till uppgiftslämnaren utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.[2]

Om verksamheten är offentlig:

I 21 kap. OSL finns sekretessbestämmelser som skyddar vissa uppgifter om enskilds personliga förhållanden.

Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs.[3]

Mycket känsliga uppgifter om exempelvis missbruk kan sekretessbeläggas om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne skulle lida betydande men om uppgiften röjs.[4] Uppgifter om hälsa kan skyddas även av andra bestämmelser i OSL. Denna paragraf utgör dock ett minimiskydd för känsliga uppgifter. Presumtionen är för offentlighet. Sekretess gäller bara om det kan antas att det finns en risk för betydande men.

Med begreppet “men” avses ett mer påtagligt obehag. Bedömningen om men måste alltid utgå från den enskilde individens egen upplevelse. Om man lämnar ut uppgifter som omfattas av sekretess kan man åtalas och dömas för brott mot tystnadsplikt.

Det är svårt att se att det skulle föreligga en rätt för personalen på ditt vårdboende att kontakta ditt arbete för att lämna uppgifter om att du är på vårdboende. Det råder tystnadsplikt och troligtvis sekretess.

Om dessa hot fortsätter är du välkommen att kontakta oss för mer information alternativt kontakta inspektionen för vård och omsorg.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 12 § PSL.
[2] 6 kap. 13 § PSL.
[3] 21 kap. 1 § OSL.
[4] 21 kap. 2 § OSL.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.