fbpx

Hur fördelas betalningsansvar under betänketiden?

Hej,

När man begärt skilsmässa men tvingas vänta ut betänketid om 6 månader, har man då ett gemensamt ansvar för lån och liknande som tagits under äktenskapet? Jag står på ett husvagnslån och betalar detta själv under betänketiden då min make vägrar betala. Även campingplatsen på vilken vagnen är uppställd står i mitt namn. Min man har nyttjat både plats och vagn men vägrar hjälpa till med betalning. Enligt honom får jag heller inte flytta eller sälja vagnen trots att det är jag som står på platsen. Då jag på egen hand ekonomiskt inte klarar att stå för ännu en säsong har jag nu sagt upp platsen. Vilka rättigheter och skyldigheter har man i väntan på en skilsmässa?

Hej och tack för din fråga,

Om äktenskapsskillnad och bodelning finns bestämmelser i Äktenskapsbalken. Under betänketiden står varje make, som under äktenskapet, för sin egendom och sina skulder. En make får inte utan samtycke från den andra maken upplåta egendom som utgör makarnas gemensamma bostad eller avhända sig makarnas gemensamma bohag, 7 kap. 5 § ÄktB. En husvagn räknas som gemensam bostad endast om den används som makarnas gemensamma hem och inte främst för fritidsändamål, 7 kap. 4 § ÄktB.

I samband med äktenskapsskillnad skall en bodelning förrättas. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes och varje make är skyldig att från det att talan om äktenskapsskillnad väckts till dess att bodelning förrättats redovisa för sin egendom, 9 kap. 2-3 §§ ÄktB. En ansökan om äktenskapsskillnad föranleder betänketidens inledande och anses påbörjad när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken, 5 kap. 3 § ÄktB. Om någon av makarna begär att bodelning genomförs när ett mål om äktenskapsskillnad pågår skall så ske, 9 kap. 4 § ÄktB.

I bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Från en makes giftorättsgods skall så mycket avräknas att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes, 11 kap. 2 § ÄktB. Det som kvarstår av respektive makes giftorättsgods läggs samman och delas lika mellan makarna, 11 kap. 3 § ÄktB.

Fram till bodelningen svarar var make för sin egendom och sina skulder. Med undantag av makarnas gemensamma bostad och bohag står det var make fritt att förvalta sin egendom. Bodelning sker i regel efter en äktenskapsskillnad men kan påkallas när ärende om äktenskapsskillnad pågår om någon av makarna kräver det.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas