fbpx

Hur kan socialnämnden omhänderta mina barn när de misstänker att deras pappa misshandlar dem?

Hej,

Mina barn är omhändertagna enligt LVU på grund av att socialnämnden misstänker att deras pappa slår dem. Pappan är bor 50 mil ifrån mig och mina barn. Han kommer hit när jag jobbar helg. Jag har sagt till socialnämnden att jag kan ordna annan barnvakt när jag jobbar helg, men jag får ändå inte tillbaka mina barn. Jag överklagade beslutet till förvaltningsrätten och till Kammarrätten. Jag får bara träffa mina barn 1 gång i månaden och då bara under 6 timmar. Jag har samtalstid med barnen 1 gång i veckan, men det strular nästan varje gång eftersom familjehemmet inte håller tiden. Jag har påtalat detta flertalet gånger till handläggaren som säger att de ska ”ta tag i det”, men det händer ingenting. Handläggaren har överhuvudtaget inte arbetat för att barnen ska kunna flytta hem igen.

Hur kan socialnämnden omhänderta mina barn när de misstänker att deras pappa slår dem? Vad kan jag göra för få hem mina barn?

Hej och tack för din fråga,

Socialnämnden och domstolen kan besluta om att omhänderta dina barn om de bedömer att det finns en konkret risk för att barnen skadas på grund av exempelvis misshandel eller andra förhållanden i hemmet. Andra förhållanden i hemmet kan bland annat vara att du låter dem vistas i en skadlig miljö. Socialnämnden ska se till att barnen har umgänge med dig, om det är till barnens bästa. Om du är missnöjd med socialnämndens hantering av ärendet kan du vända dig till IVO. Som vårdnadshavare kan du även göra en hemtagningsbegäran hos socialnämnden. Om du gör en hemtagningsbegäran måste socialnämnden utreda om vården av barnen ska fortsätta eller om den ska upphöra.

Ett barn kan omhändertas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) om det finns misstankar om barnet blir utsatt för misshandel i hemmet, exempelvis av en förälder. Ett barn kan även omhändertas om det finns misstankar om att barnet blir otillbörligt utnyttjat, om föräldrarna brister i omsorgen av barnet eller om det finns något annat förhållande i hemmet som innebär att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas.[1] Att det ska finnas en påtaglig risk innebär att risken för skada ska vara konkret och allvarlig.[2]

Brister i omsorgen kan bland annat innebära att den ena föräldern inte skyddar barnen från att bli utsatt för exempelvis våld. Även om den ena föräldern inte utsätter barnet för våld kan det finnas brister i omsorgen om föräldern låter barnet vistas i en skadlig miljö, exempelvis med en våldsam förälder. Det behöver inte vara styrkt att barnet blir utsatt för våld eller att det finns brister i omsorgen. Det räcker att det finns en viss grad av misstanke. För att skydda barnet accepterar man alltså en viss osäkerhet kring vad som faktiskt har hänt och kommer att hända.[3]

Om vårdnadshavaren samtycker till den vård som socialnämnden anser att barnet behöver ska frivillig vård enligt socialtjänstlagen i första hand användas.[4] En vårdnadshavare som är emot att barnet ska omhändertas eller vill att vården enligt LVU ska upphöra, behöver visa att hen är villig att samarbeta med socialtjänsten. Det är även viktigt för vårdnadshavaren att visa att man har insikt i de brister som har funnits i hemmet, och som tidigare har inneburit en risk för barnet.

En vårdnadshavare som vill att vården enligt LVU ska upphöra kan göra en hemtagningsbegäran hos socialtjänsten. Socialtjänsten ska då utreda om vården ska upphöra eller fortsätta.[5] Om vårdnadshavaren inte är nöjd med socialtjänstens beslut kan det överklagas till förvaltningsrätten.[6] När socialtjänsten inleder en sådan utredning ska vårdnadshavaren och barnet få varsitt offentligt biträde.[7]

När ett barn är omhändertaget har socialnämnden ansvar för att barnet får sitt behov av umgänge med föräldern eller föräldrarna tillgodosett.[8] Hur mycket umgänge barnet ska ha med sina föräldrar beror på vad som är bäst för barnet.[9

 

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 2 § LVU.
[2] RÅ 1995 ref. 46 och HFD 2014 ref. 46.
[3] HFD 2017 ref. 42.
[4] 1 § andra stycket LVU.
[5] 11 kap. 1 § socialtjänstlagen.
[6] 41 § LVU.
[7] 39 § LVU.
[8] 14 § LVU.
[9] 1 § femte stycket LVU.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas