Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Hur kommer min ekonomiska situation bli efter äktenskapsskillnaden?

Hej,

Jag och min man står inför en äktenskapsskillnad. Vi äger gemensamt en villa som är värderad till 3,8 miljoner. Vi har lån knutna till den på på 2.9 miljoner. Tillsammans äger vi också 50% av en lägenhet i Spanien, vår andel beräknas vara värd 700 000 kr . Vi har inga lån kopplade till lägenheten. Om jag som maka skall bli utlöst av min man som vill behålla huset och om jag skulle välja att behålla våra 50% lägenhet i Spanien, hur blir min ekonomiska situation då? Kommer jag att kunna få ytterligare pengar än det lägenheten är värd?

Hej och tack för din fråga,

Äktenskapsskillnad och bodelning regleras i Äktenskapsbalken. Vid bodelning till följd av äktenskapsskillnad skall makarnas egendom fördelas med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § ÄktB. I det fall ingen av makarna har enskild egendom till följd av exempelvis äktenskapsförord eller villkorad gåva skall makarnas samtliga tillgångar, i egenskap av giftorättsgods, ingå i bodelningen, 10 kap. 1 § samt 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. Förutsatt att både huset och lägenheten är giftorättsgods ingår de båda i bodelningen, tillsammans med all övrig egendom. Vid beräkning av respektive makes andel i boet skall makarnas giftorättsgods läggas samman och fördelas lika mellan dem, detta sker dock först efter att eventuella skulder täckts, 11 kap. 1-3 ÄktB. Hur egendomen fördelas mellan makarna efter att andelarna är beräknade regleras i 11 kap. 7-11 §§ ÄktB. Av dessa paragrafer framgår bland annat att makarna har rätt att i första hand få ut sin egen egendom, att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden skall ha rätt till denna, förutsatt att den andra maken kan befrias från ansvar för eventuell fordran bunden till egendomen. Det framgår vidare att om den make som övertar den gemensamma bostaden inte ersätter den andra maken genom giftorättsgods skall ersättning göras med kontanta medel.

Då det inte finns fullständig information om makarnas egendom, enskild eller gemensam, går det inte att fastställa hur en fördelning skulle se ut efter genomförd bodelning. För att visa på hur ovan återgivna reglering fungerar i praktiken ges nedan ett förslag på hur villa och lägenhet skulle komma att hanteras vid en bodelning förutsatt att både villan och huset utgör giftorättsgods.

Makarna har vardera följande egendom den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes:

50 % av villan – 1 900 000 kr
25 % av lägenheten – 350 000 kr
50 % av lånet för villan – 1 450 000 kr

1 900 000 + 350 000 – 1 450 000 = 800 000

Respektive make tillför giftorättsgods motsvarande 800 000 kr till bodelningen. Då makarna tillför lika mycket blir andelarna som skall fördelas desamma, nämligen 800 000 kr. Skulle den ena maken få lägenheten på sin lott kan denne kräva ut ytterligare 100 000 kr ur giftorättsgodset alternativt ersättas kontant av den andra maken.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online