Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Jag anlitade en firma för omläggning av vårt tak, men slutbesiktningen blev underkänd. Vad kan jag göra?

Datum: 21/10/2021

Hej,

För ett halvår sedan anlitade jag en takentreprenör för omläggning av taket på vårt hus. Det visade sig ganska snart att de inte hade rätt fackkunskap eller välvilja, men vad gör man när beställningen är påskriven. Vi har haft flera diskussioner om ”fusk och lögn”, delvis dokumenterade. Slutbesiktningen blev underkänd med flera grova fel och efterbesiktningen likaså. De har varit tydliga med att de inte är intresserade av att rätta till felen. Finns det något jag kan göra?

Hej och tack för din fråga,

Som konsument ska man kunna förvänta sig att tjänster köpta av näringsidkare utförs fackmässigt samt efter konsumentens önskemål. Om det utförda arbetet inte lever upp till de förväntningar som konsumenten haft, och det därmed kan anses föreligga fel i tjänsten, kan konsumenten ha rätt till att hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset eller häva avtalet. Dessutom får konsumenten under vissa förutsättningar kräva skadestånd.

Jag tolkar frågan som att ni som privatperson anlitade en takentreprenör, som är näringsidkare, för att utföra ett arbete på ert hus. I sådana fall är konsumenttjänstlagen tillämplig.[1] När en näringsidkare utför en tjänst ska denna enligt lagen göra det fackmässigt, tillvarata konsumentens intressen samt samråda med denna när det behövs och är möjligt.[2] Bedömningen om ett arbete är utfört fackmässigt baseras på branschpraxis och tar sikte på den professionella kompetensen hos näringsidkaren och vilka krav som från en objektiv utgångspunkt kan ställas med hänsyn till bland annat tjänstens karaktär och de normer och bestämmelser som finns i den aktuella branschen.

En tjänst är att anse som felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva eller från vad som därutöver får anses avtalat.[3] En tjänst ska vidare anses felaktig om resultatet avviker från sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på avtalet som lämnats av firman.[4] I ert fall går det att argumentera för att den omläggning av taket som företaget utförde inte utförts fackmässigt och därmed inte uppfyller vad ni haft rätt att kräva.

Om tjänsten är felaktig utan att det beror på något förhållande från konsumentens sida får denna hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge honom eller henne säkerhet för dennas krav på grund av felet.[5] Av frågan framgår inte om omläggningen redan betalats eller inte. Vidare har även konsumenten rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet inom skälig tid och utan att det medför kostnader, förutsatt det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten.[6] Om felet inte avhjälps får konsumenten göra avdrag på priset, eller om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren inser eller borde inse detta, häva avtalet helt.[7]

Näringsidkaren är även skyldig att ersätta konsumenten för skada som denne tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar att det har förelegat ett sådant hinder utanför näringsidkarens kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit för en felfri tjänst.[8]

Av frågan framgår att du redan haft kontakt med firman som inte är intresserad av rätta till felen. I första hand kan du därför anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN är en myndighet som opartiskt löser tvister mellan konsumenter och företagare. Nämnden lämnar då rekommendationer om hur tvisten bör lösas.

Vill du hellre att en domstol ska avgöra i frågan kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.[9] Att föra process i konsumenttvist kan vara komplicerat och det kan vara en god idé att anlita ett juridiskt ombud som kan föra din talan.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 § Konsumenttjänstlagen (KTjL)
[2] 4 § st. 1 KTjL
[3] 9 § st. 1 p. 1 och 3 KTjL
[4] 10 § KtjL
[5] 19 § KTjL
[6] 20 § KTjL
[7] 21 § KTjL
[8] 31 § KTjL
[9] 42 kap. 1 § Rättegångsbalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.