Kan jag häva köpet av bostadsrätten på grund av störande ljud?

Hej,

Min son köpte en bostadsrätt för två månader sedan. Utanför lägenheten finns en fotbollsplan och där är skrik och gap eftermiddagar, kvällar och helger, vilket stör väldigt mycket. När han köpte lägenheten frågade han om aktiviteten på planen stör men fick till svar att så inte är fallet. Fotbollsplanen ligger bakom en skola precis nedanför min sons lägenhet. Har min son rätt att häva köpet efter två månader på grund av störningarna?

Hej och tack för din fråga,

Störande ljud kan i vissa fall anses utgöra fel som en köpare kan åberopa.

För köp av bostadsrätter gäller köplagen. Enligt 17 § KöpL så är en vara, i detta fall en bostadsrätt, felaktig om den inte följer avtalet bland annat i fråga om kvalitet och andra egenskaper. Fel föreligger också om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, eller om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Om en vara är att anse som felaktig så får köparen kräva omleverans, avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet. I detta fall kan prisavdrag eller hävning bli aktuellt. För att hävning ska få ske på grund av fel måste avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse för köparen, och säljaren ska ha insett eller borde ha insett detta.

Som köpare har du undersökningsplikt av bostaden innan köpet och du får inte åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet. Denna undersökningsplikt har, för fastighetsköp, i praxis ansetts omfatta även störande inslag från omgivningarna.

Vid försäljning av en bostadsrätt så har även försäljaren en upplysningsplikt. Detta innebär inte att säljaren måste berätta allt hen vet om bostadens skick, men om köparen ställer en specifik fråga så får säljaren inte undanhålla svaret från köparen.

Rättsfallet NJA 2007 s. 86 rör ett liknande fall där en köpare fick rätt att häva köpet av en fastighet på grund av buller från en närliggande motorcrossbana. Även vid köp av fastighet har köparen en undersökningsplikt som omfattar allt som köparen vill åberopa som fel. Köparen hade i rättsfallet kunnat upptäcka hur mycket buller motorcrossbanan gav upphov till och skulle därför normalt inte kunna åberopa bullret som fel i fastigheten. I rättsfallet fastställer man dock att köparen inte behöver undersöka fastigheten angående omständigheter som omfattas av en utfästelse, alltså något som säljaren har informerat om. Undersökningsplikten mildras alltså på grund av uppgifter som säljaren lämnat. I fallet hade säljaren efter fråga från köparen försäkrat köparen om att hen inte behövde oroa sig för buller på fastigheten, trots att köparen kände till att motorcrossbanan gav upphov till buller. Eftersom köparen frågade om bullernivåerna ansågs det strida mot tro och heder att inte upplysa hen om detta. På grund av att säljaren brast i sin upplysningsplikt fick köparen rätt att häva köpet på grund av bullret, trots att det egentligen omfattades av köparens undersökningsplikt. Även om rättsfallet rör köp av fastighet är det möjligt att det också kan aktualiseras vid köp av bostadsrätt.

Det som talar emot att din son kan åberopa felet är att han visste om att det låg en fotbollsplan utanför lägenheten, vilket han borde ha kunnat räkna med skulle dra till sig folk och oväsen.

Det som talar för att din son kan åberopa felet är att din son frågade om aktiviteten på planen stör, varför säljaren borde förstått att det förhållandet var viktigt för din son. Om säljaren visste att aktiviteten på planen gav upphov till störningar men inte berättade det för din son när hen fick en direkt fråga så kan alltså säljaren ha agerat på ett sådant sätt att felet går att åberopa, trots att det normalt borde omfattats av köparens undersökningsplikt.

För att kunna göra fel gällande måste köparen reklamera felet till säljaren inom skälig tid. Sker reklamation inte inom två år från köpet förlorar köparen sin rätt att göra gällande fel.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.