Kan jag och barnen bo kvar efter skilsmässan?

Hej,

Jag och min man håller på att skilja oss. Vi har lämnat in skilsmässoansökan och betänketiden är slut. Min man har ett eget företag men jag har varken jobb eller utbildning. Vi har två små barn och jag önskar att barnen bor kvar med mig eftersom min man jobbar hela dagarna. Vi har en bostadsrätt tillsammans och står på lika stora delar av lånet. I dagsläget är det dock min man som betalar allt. Har jag rätt att bo kvar i lägenheten även om jag inte kan betala kostnaderna? Kan jag tvingas ge honom barnen för att jag inte kan försörja dem?

Hej och tack för din fråga,

Äktenskapsskillnad och bodelning regleras i Äktenskapsbalken. Vid bodelning till följd av äktenskapsskillnad skall makarnas egendom fördelas med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § ÄktB. I det fall ingen av makarna har enskild egendom till följd av exempelvis äktenskapsförord eller villkorad gåva skall makarnas samtliga tillgångar, i egenskap av giftorättsgods, ingå i bodelningen, 10 kap. 1 § samt 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. Makarnas gemensamma giftorättsgods skall fördelas lika, 11 kap. 3 § ÄktB. När egendomen fördelas mellan makarna skall den gemensamma bostaden tillfalla den part som bäst behöver bostaden, 11 kap. 8 § ÄktB. Vid en bedömning av vem som bäst behöver bostaden tas ofta hänsyn till med vilken förälder gemensamma barn kommer att bo. Ett krav för att kunna få en bostad på sin lott är dock att det finns ekonomiska förutsättningar att bo kvar i bostaden.

Beträffande en eventuell tvist om vårdnad och boende skall domstolens beslut alltid grundas med utgångspunkt i vad som kan bedömas utgöra barnets bästa. Möjligheten att kunna försörja barnen kan vara en faktor i en sådan bedömning.

Som gifta finns en underhållsskyldighet gentemot den andra maken i det fall denna inte själv har förutsättningar att försörja sig. Efter en äktenskapsskillnad upphör som regel denna skyldighet. Underhållsskyldigheten i förhållande till barnen kvarstår dock för båda föräldrarna. Om en part efter äktenskapsskillnad har svårt att försörja sig kan personen ifråga ansöka om försörjningsstöd hos kommunens socialtjänst.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas