Kan jag som är under arton år resa utan mina föräldrars medgivande?

Hej,

Jag är 17 år gammal och vill hälsa på en släkting utanför EU. Kan jag åka utan mina föräldrars medgivande?

Hej och tack för din fråga,

En person som är under 18 år är omyndig vilket medför en begränsad rättshandlingsförmåga enligt 9 kap. 1 § Föräldrabalken (FB). Rättshandlingsförmåga kan innebära exempelvis att ha rätten att ingå avtal.

Enligt 6 kap. 2 § 1 st. FB består vårdnaden över ett barn tills hen fyllt 18 år. Vårdnadshavarna har därmed ett ansvar att se till att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till ålder, utveckling samt att denne får en tillfredsställande försörjning och utbildning. I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande enligt 6 kap. 2 a § FB. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av dennes mognad och ålder. Om föräldrarna har vårdnaden om ett barn under arton år har de en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som avser dennes personliga angelägenheter enligt 6 kap. 11 och 13 §§ FB.

Juridiskt sett kan vårdnadshavarna hindra en omyndig att exempelvis köpa en flygbiljett med undantaget att den person som fyllt 16 år får köpa saker och ingå avtal med pengar som hen själv tjänat genom eget arbete (9 kap. 3 § FB). Dock krävs fortfarande samtycke till resan.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas