Kan kommunen återkalla alkoholtillstånd utan förvarning?

Hej,

Kommunen har beslutat att återkalla vårt serveringstillstånd på grund av ekonomisk misskötsamhet. Vi har inte fått någon varning innan, utan kommunen återkallade bara tillståndet. Tydligen hade vi några eftersläpande skatteinbetalningar för ca 1,5 år sedan till följd av att den ansvarige för ekonomin undanhållit information från mig som är ägare av verksamheten.

Är det verkligen rätt av kommunen att återkalla tillståndet utan att först ge oss en varning?

Hej och tack för din fråga,

För att få inneha ett serveringstillstånd ska man enligt alkohollagen uppfylla diverse krav gällande personlig och ekonomisk lämplighet. Det innebär att man till exempel inte får ha skatteskulder.

En innehavare av ett serveringstillstånd får av kommunen meddelas en erinran (en formlös varning), eller i allvarligare fall eller vid upprepande överträdelser, en varning om denne;

  1. inte uppfyller de krav som gällde för tillståndet, eller
  2. inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av alkohollagen.[1]

Vid överträdelser av bestämmelserna i alkohollagen ska erinran eller varning vara ett förstahandsalternativ. Det är dock möjligt för kommunen att återkalla ett serveringstillstånd.[2] Vid allvarliga överträdelser ska återkallelse kunna ske utan föregående varning, till exempel vid allvarlig ekonomisk misskötsamhet.[3] I förarbetena till alkohollagen ges som exempel på allvarlig ekonomisk misskötsamhet bland annat upprepade restföringar, brutna avbetalningsplaner och ökande skuld trots avbetalning.[4] Eftersom det inte framgår i din fråga hur stort belopp skatteskulden är på, eller om beloppet har avbetalats eller håller på att avbetalas, så är det svårt att säga om det ska anses utgöra en allvarlig ekonomisk misskötsamhet som då kan vara grund för att återkalla tillståndet utan föregående varning. I flera rättsfall har återkallelse skett på grund av liknande ekonomisk misskötsamhet och i flera fall har rätten beslutat att upphäva kommunens beslut att återkalla serveringstillståndet och istället meddelat en varning.[5]

Vi rekommenderar dig att överklaga kommunens beslut och vidta adekvata åtgärder för att komma till rätta med de problem kommunen uppmärksammat. Ett sådant steg är självfallet att betala skatteskulden, men det skulle också kunna vara att överlåta ansvaret för ekonomin på någon annan och implementera rutiner för att säkerställa att skatteinbetalningar sker i rätt tid. Om ni visar vilja och förmåga att på ett seriöst sätt sköta den tillståndspliktiga verksamheten i fortsättningen borde ni av rätten meddelas en erinran eller varning istället för att tillståndet återkallas.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 17 § alkohollagen
[2] 9 kap. 18 § alkohollagen
[3] Prop. 2009/10:125 s. 117 f.
[4] Prop. 1994/95:89 s. 103 f.
[5] Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 4564-11, 2011-10-26

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.