Kan man påverka grannen att hålla efter sin fastighet?

Hej,

Vi delar tomtgräns med en villafastighet där inget hålls i ordning. Exempelvis klipps inte gräset förrän det är en halvmeter högt. Intill tomtgränsen mot vår gräns växer ogräset utan att bekymra den boende på fastigheten. Vi har pratat med grannen och han svarar bara att ”jag ska ta itu med det”. Min fru har problem med att hålla efter ogräset så att det inte växer in till oss. Hon sköter det ensam då jag sitter i rullstol och inte kan hjälpa till. Dessutom finns det tujor som är 10 till 12 meter höga på den andra tomten men som orsakar oss obehag då de smutsar ner på våra fönster när och stora mängder med barr samlas i vår ena takränna. Villan hyrs ut men varken hyresvärd eller hyresgäst tycks intresserad av att hålla efter tomten.

I ett i övrigt välskött område är det ännu mer störande även ur estetisk synpunkt att fastigheten missköts. Inte heller byggnaderna hålls efter. En husvagn av det icke användbara skicket står långtidsparkerad på tomten. Vi har pratat med kommunen men de tycks inte intresse av att agera trots att växtligheten på tomten stör trafiken. Finns det något effektivt att göra åt problemet? Alla är väl skyldiga att sköta sin fastighet på ett sätt så att den inte avviker betydligt i skick från omgivande fastigheter?

Hej och tack för din fråga,

Förhållanden mellan grannar har mycket begränsad reglering i lag, i 3 kap. 1 § jordabalken slås dock fast att var och en vid nyttjande av sin fasta egendom ska tag skälig hänsyn till omgivningen. Observera att detta gäller främst då en person utför någon form av arbete på sin egendom och inte vid underlåtenhet att agera. I det fall en rot eller en gren tränger in på ett område på ett sätt som innebär en olägenhet för den som äger området kan denna person ha rätt att kapa roten eller grenen, ägaren till marken på vilken trädet står bör först informeras och ges möjlighet att själv avlägsna de delar av trädet som kommit över på grannfastigheten, 3 kap. 2 § JB.

Vidare finns bestämmelser i plan- och bygglagen som styr hur en tomt skall skötas. Av 8 kap. 15 § PBL framgår att ”…en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”. I förhållande till plan- och bygglagen är det upp till regering, länsstyrelse eller den tillsynsnämnd som regeringen beslutat att pröva förutsättningarna för att ingripa när bestämmelser i lagen inte följs, 11 kap. 3 och 5 §§ PBL. Ett eventuellt ingripande måste ske i enlighet med förvaltningslagen. Det finns inget som hindrar en enskild person från att uppmärksamma exempelvis byggnadsnämnden om den upplevda olägenheten men i egenskap av granne kan man inte kräva att en fastighetsägare underhåller sin tomt.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas