fbpx
Två kvinnor i möte med lagboken framför sig

Kan man söka skadestånd för misshandel efter att dom avkunnats?

Hej,

Min son har under flera års tid blivit utsatt för psykisk och fysisk misshandel av sin styvpappa. Än idag är han inte återställd av allt som hänt och han medicinerar och går i samtal hos barn- och ungdomspsykiatrin. All psykisk skada togs inte upp under rättegången som hölls mot styvpappan och skadeståndet blev 5 000 kr  för mindre kroppsskada. Jag tror att om domstolen haft mer information om våldet och all eftervård hade summan blivit högre. Jag vill nu veta om jag i efterhand kan kräva ett högre ersättningsbelopp för min son?

Hej och tack för din fråga,

Om man har blivit utsatt för ett brott kan man få ekonomisk ersättning för de skador man fått. Om domstolen fäller en gärningsperson i ett brottmål prövar de också skadeståndsyrkandet. I första hand är det gärningspersonen som ska betala skadestånd till brottsoffret om denne fälls för brott.[1] Skadeståndsanspråket kan bestå av ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, kränkning, kostnader och inkomstförluster till följd av ett brott.[2]

Blir man inte nöjd med skadeståndet i en brottmålsdom kan man överklaga domen i skadeståndsdelen. Överklagan kan göras av den som är part i målet och den som beslutet berör och gått hen emot.[3] Överklagan ska lämnas in till tingsrätten inom 3 veckor från det att domen meddelades.[4] Har 3 veckor passerat utan att någon skickar in en överklagan vinner domen laga kraft och kan inte längre överklagas.[5] Även skadeståndsdelen har då vunnit laga kraft och man kan inte på nytt väcka talan i frågan. Däremot kan man i vissa fall väcka talan om ersättning i efterhand för skadestånd för bestående som endast kan påvisas efter ett visst tag.

Om man inte tilldelas ersättning för samtliga utgifter eller skador, eller om gärningspersonen inte kan betala sitt skadestånd eller är okänd, kan man få ersättning från sitt försäkringsbolag. I vissa fall kan man både bli tilldelad sitt skadestånd och försäkringsersättning, då försäkringsersättningen ofta är fristående från eventuellt skadestånd i brottmålsdom. Ofta ingår ett överfallsskydd i hemförsäkringen som kan lämna ersättning för bestående men. Även en privat olycksfallsförsäkring kan i vissa fall lämna ersättning för kvarvarande besvär man erhållit från en personskada till följd av brott. För mer info är det bäst att vända sig till sitt försäkringsbolag.

Om man inte har någon försäkring eller av någon anledning inte får ersättning utbetald kan man i vissa fall bli beviljad statlig brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.[6] Brottsskadeersättning ska betalas till den del skadan inte täcks av annan ersättning som den skadelidande har rätt till på grund av skadan.[7] Vid bestämmande av ersättningen avräknas den summa skadestånd man eventuellt fått utbetalt. För att ansöka om brottsskadeersättning beställer man en blankett på Brottsoffermyndighetens hemsida.

Både försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten utgår ifrån de medicinska journaler som finns för den drabbades skador och gör en bedömning efter dessa. När det gäller psykiska kvarvarande besvär kan det behöva ha gått en viss tid eller så kan viss behandling behöva uteslutas innan man kan fastställa att besvären kan antas bli bestående.

För att undersöka möjlighet för dig att söka om ytterligare skadestånd, är du välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 8 § BrB och 2 kap. 1 § SkL.
[2] 5 kap. 1 och 6 §§ SkL.
[3] 36 § Lagen om domstolsärenden.
[4] 51 kap. 1 § RB.
[5] 30 kap. 9 § samt 58 kap. 1-2 §§ RB.
[6] 1 § Brottsskadelagen.
[7] 10 § Brottsskadelagen.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas