Kan vi dela upp och sälja min sjuka mormors arv innan hon går bort?

Hej,

Min mormor har nyligen flyttat till ett demensboende. Nu vill min moster dela upp hennes saker och sälja hennes bostad, eftersom hon anser att min mormor ändå inte har någon nytta av det längre.

Är det rätt att göra så? Vad är det som gäller?

Min mamma har gått bort men har två barn, jag och min syster. Morfar, som redan är avliden, och min mormor har ett testamente som säger att den make som överlever den andra ska ärva den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och att efter bådas död ska all kvarlåtenskap fördelas enligt lag.

Hej och tack för din fråga,

Jag tolkar det som att din moster vill dela upp din mormors saker och sälja hennes bostad, utan att det har framkommit att din mormor vill detta. Jag uppfattar det även som att din moster och din mamma är din mormor och morfars gemensamma barn.

Din mormor ska ha rätt till sin egendom så länge hon är i livet, oavsett om hon är dement eller inte. Det är inte tillåtet att ta eller sälja hennes saker utan att ha fullmakt för det.

Om det är så att någon av er har en fullmakt och försäljningen avser fast egendom, ska det framgå av fullmakten att fullmaktshavaren innehar rätt att sälja. Fullmakten måste vara skriftlig.[1] Skulle ni välja att upprätta en fullmakt för din moster att disponera över din mormors egendom finns det en risk att denna förklaras ogiltig. En innehavare av en fullmakt får nämligen bara företräda huvudmannen (din mormor) inom de områden där hon har rättskapacitet. Skulle din mormor då ha en förvaltare, som kan förordnas den som till exempel till följd av sjukdom är ur stånd att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, och din handling omfattas av förvaltarens uppdrag är fullmakten utan verkan.[2]

Värt att nämna är dock att det finns olika sorters fullmakter, däribland framtidsfullmakter som gäller trots att fullmaktsgivaren är dement. En sådan fullmakt upprättas i förebyggande syfte och ger fullmaktstagaren en rätt att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon i framtiden på grund av till exempel demens inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten omfattar.[3] Skulle din mormor ha utfärdat en framtidsfullmakt till din moster innebär det således att hon har möjlighet att disponera över din mormors egendom, förutsatt att detta omfattas av de angelägenheter som fullmakten berör.[4]

Möjligheten till att utfärda en fullmakt nu är inte helt förfallen bara på grund av att det föreligger en demenssjukdom. Demenssjukdomar kan drabba människor på olika sätt, vilket även kan innebära att sjukdomen inte nödvändigtvis begränsar den sjukes rättshandlingsförmåga. Detta har bekräftats av Hovrätten för Västra Sverige i en dom från 10 september 2015 i mål T 5440-14. Där fastställdes, med stöd av läkarutlåtanden, att en försvagad minnesförmåga inte var att likställa med att personen saknar omdöme eller förmåga att förstå sammanhang. Detta kom även att innebära att en alzheimersdiagnos inte i sig ansågs vara tillräcklig för att ogiltigförklara ett avtal.

När två makar har gemensamma barn gäller att barnen ärver varsin lika stor andel av kvarlåtenskapen. Om någon av makarnas barn har dött går deras del av arvet istället till det bortgångna barnets barn, det vill säga dig och din syster. Ni delar då lika på er mors del.[5] Du skriver att mormor och morfar har testamenterat bort egendom med fri förfoganderätt, vilket innebär att testamentstagaren, i detta fall din mormor, fritt under sin livstid får disponera över egendomen hon ärvt. Hon får däremot inte testamentera bort den till någon annan.[6] Att arvet från din morfar inte får testamenteras bort beror på att hans arvingar ska ha rätt till efterarv. Efter din mormors bortgång kommer du därför att ärva både henne och din morfar. Din moster har då rätt till halva kvarlåtenskapen och du och din syster delar lika på den andra halvan.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i arv.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 27 § 2 st Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL)
[2] 22 § AvtL
[3] 1 § Lag (2017:310) om framtidsfullmakter
[4] 5 § Lag om framtidsfullmakter
[5] 2 kap. 1 § Ärvdabalk (1958:637) (ÄB)
[6] 3 kap. 2 § ÄB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.