fbpx

Måste man dela på huset vid en skilsmässa, eller kan man fortsätta äga det gemensamt?

Hej,

Jag och min fru håller på att skilja oss. Vi äger ett hus ihop och hon vill bo kvar för att barnen inte ska behöva flytta. Problemet är bara att hon inte har råd att lösa ut mig just nu, och vill därför att jag ska stå kvar som ägare så länge. Hon har dock ingen aning om när hon kommer ha möjlighet att köpa ut mig. Finns det fördelar och nackdelar med att fortsätta äga huset tillsammans? Kan vi slutföra bodelningen ändå?

Hej och tack för din fråga,

När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa ska makarna fördela egendomen genom en bodelning.[1] Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes.[2] Till bodelningen ska sådant som är makarnas giftorättsgods ingå.[3] Eftersom det av frågan framgår att ni äger huset gemensamt utgår jag från att det är giftorättsgods och inte enskild egendom.

Första steget vid en bodelning är att makarnas andelar i boet beräknas.[4] Det görs då först ett avdrag för skulder från respektive makes giftorättsgods.[5] Efter att skulderna dragits av läggs makarnas giftorättsgods samman och värdet delas därefter lika mellan makarna.[6] Slutligen sker en lottläggning. I denna bestäms vem som får vad av egendomen.[7]

Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning.[8] Om maken som övertar bostaden mot avräkning inte tillgodoser den andra maken med egendom ur giftorättsgodset ska denna betala andra maken motsvarande belopp i pengar. Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen kan maken få skäligt anstånd med denna, det vill säga tid på sig att betala.[9] Är makarna inte överens om hur lång tid anståndet ska avse bör längre tid än sex månader från bodelningen inte komma i fråga.[10]

Reglerna kring övertagandet av bostaden och skuldförhållandet mellan er påverkas alltså bland annat av hur mycket annat giftorättsgods ni har. Din före detta maka kan då välja att räkna av egendom från sin del av giftorättsgodset för att kompensera er för huset. Som framgår finns det även möjlighet att få anstånd med att betala motsvarande belopp i pengar som inte kan täckas av giftorättsgods. Det innebär att bodelning kan genomföras även om det finns ett skuldförhållande er mellan. Ni kan då komma överens om hur lång tid anståndet ska avse.

Väljer ni att fortsätta äga bostaden tillsammans kommer lagen om samäganderätt vara tillämplig.[11] Då kommer ni som huvudregel behöva vara överens om husets förvaltning samt om en eventuell försäljning av huset.[12] Kommer ni inte överens om när huset ska säljas kan den av er som önskar sälja huset ansöka till tingsrätten om försäljning via offentlig auktion.[13]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB)
[2] 9 kap. 2 § ÄktB
[3] 10 kap. 1 § ÄktB
[4] 11 kap. 1 § ÄktB
[5] 11 kap. 2 § ÄktB
[6] 11 kap. 3 § ÄktB
[7] 11 kap. 7 § ÄktB
[8] 11 kap. 8 § ÄktB
[9] 11 kap. 10 § ÄktB
[10] Prop. 1986/87:1 s. 182
[11] 1 § Lagen om samäganderätt
[12] 2 § Lagen om samäganderätt
[13] 6 § Lagen om samäganderätt

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas