fbpx
Man antecknar i ett block under bodelning eller boupptäckning

Min styvdotter anklagar mig för att ha tagit pengar ur hennes mammas dödsbo. Vad kan jag göra?

Hej,

Min sambo har nyligen gått bort och jag har hamnat i en tvist med hennes dotter. Hon påstår att jag gjort uttag från min sambos konto som jag inte haft behörighet till. Det stämmer att jag gjort uttag, men vi har varit sambos sedan många år tillbaka och har haft gemensam ekonomi. Jag har alltså enligt vår muntliga överenskommelse haft behörighet att göra uttag och köp från hennes konto för gemensamma utgifter. Jag har inte tagit ut en enda krona från den dagen min sambo avled.

Men nu försöker dottern alltså hävda att det här ska tas upp som en skuld i bouppteckningen och räknas av från mitt arv. Min sambo har testamenterat hälften till mig och hälften till sin dotter. Har dottern rätt att göra så här och vad krävs det för bevisning från min eller hennes sida?

Hej och tack för din fråga,

I bouppteckningen ska den avlidnas tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet. Det är den som vårdar egendomen eller i övrigt bäst känner till boet som blir bouppgivare och som ska lämna uppgifter om boet. Det skulle alltså kunna vara du eller din sambos dotter, eller ni båda tillsammans.

Varje delägare samt efterlevande make eller sambo ska på uppmaning lämna uppgifter till bouppteckningen. Bouppgivaren ska på handlingen teckna försäkran på heder och samvete att uppgifterna till bouppteckningen är riktiga och att inga uppgifter avsiktligt har utelämnats. Bouppgivaren ska även bekräfta sina uppgifter med ed om det begärs av bland annat den som är boutredningsman eller någon vars rätt kan bero därav. Samma skyldighet har dessutom dödsbodelägare samt efterlevande make eller sambo som inte har varit bouppgivare.[1] De uppgifter som lämnas till bouppteckningen ska alltså vara riktiga, inbegripet uppgiften om den påstådda skulden, och inga uppgifter ska vara avsiktligt utelämnade.

Om enighet bland dödsbodelägarna inte kan nås är det möjligt för den eller de som är delägare i dödsboet att begära att rätten ska förordna en boutredningsman som övertar förvaltningen.[2] Boutredningsmannen ska vidta alla åtgärder som är erforderliga för boets utredning.[3] Om du känner misstro till övriga dödsbodelägare kan du alltså, om du fortfarande är dödsbodelägare, begära att rätten ska förordna en boutredningsman som då kan hjälpa er att förrätta bouppteckningen. Kostnaderna för boutredningsmannen är det dödsbodelägarna som står för.

Bouppgivaren skriver bouppteckningen och intygar att uppgifterna som lämnats är korrekta. Om det då medvetet tagits upp felaktiga uppgifter har personen gjort sig skyldig till osant intygande, vilket är brottsligt. Detta kan vara bra att påminna dottern om.[4] Ett alternativ om ni vill bli klara med bouppteckningen men inte kommer överens om skulden är att ni skriver upp den i bouppteckningen men skriver en anteckning om att det är tvistigt. Då kan ni få bouppteckningen registrerad och komma överens efteråt, antingen på egen hand eller att ni låter ärendet gå till domstol för dom.

Ett muntligt avtal mellan dig och din sambo, att du fått lov att ta ut pengar från hennes konto för era gemensamma utgifter, är giltigt. Du måste dock bevisa att den här överenskommelsen fanns mellan er. Vad för typ av bevisning som behövs är svårt att säga utan större insyn i ärendet. Om du inte skulle lyckas bevisa detta och domstolen dömer till din styvdotters fördel, så kan du bli tvungen att betala tillbaka skulden alternativt att summan dras av från ditt arv.

Vid en tvist kan det vara bra att vända sig till ett juridiskt ombud som hjälper dig att föra din talan. Du är välkommen att kontakta oss för hjälp.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 20 kap. 6 § Ärvdabalken (ÄB)
[2] 19 kap. 1 § ÄB
[3] 19 kap. 11 § st. 1 ÄB
[4] 15 kap. 11 § Brottsbalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas