Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

När anses vård enligt LVU påbörjad och vad händer om den överskrids?

Hej,

I all information jag hittar angående LVU står det att vården anses inledd när den unge har placerats i ett familjehem eller ett HVB. Vad gäller angående jourhem, anses vården påbörjad när barnet placeras där före avgörande dom? Om en jourhemsvistelse är inledd sedan några månader tillbaka när domen fastställs, måste placeringen då övergå till en familjehemsplacering inom en månad för att domen inte ska upphöra att gälla?

Hej och tack för din fråga.

Enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), anses vården påbörjad när den unge på grund av beslut om omedelbart omhändertagande eller vård placerats utanför sitt hem, 10 § LVU.

Utgångspunkten är att jourhem är tilltänkta för tillfälliga placeringar. Enligt 6 kap 6 § socialtjänstlagen (SoL) framgår att om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas högst två månader i ett jourhem efter socialnämndens utredning enligt 11 kap 2 § SoL om ingripande till barnets skydd eller stöd avslutats. Ett överskridande är allvarligt, men får inte den direkta betydelsen att en dom om vård upphör att gälla.

Huvudregeln är att vården ska upphöra när den inte längre behövs, 21 § LVU. Socialnämnden ska överväga detta minst en gång var sjätte månad, 13 § LVU. Som vårdnadshavare har man även möjlighet att begära att vården ska omprövas genom en s k hemtagningsbegäran.

Är man inte nöjd med socialtjänstens handläggning går det vända sig till IVO, som sköter kontrollen av socialtjänstens verksamhet. Det är även möjligt att vända sig till JO, vars uppgift är att granska om statliga och kommunala myndigheter följer lagar och förordningar.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online