fbpx

Vad händer om en av arvtagarna inte accepterar testamentet?

Hej,

Vad händer om en av arvtagarna inte accepterar testamentet? Kan bodelningen ändå genomföras?

Hej och tack för din fråga,

En bodelning kan göras även om någon av arvtagarna för en klandertalan av testamentet. Arvskiftet påverkas däremot om en dödsbodelägare vinner framgång med klandertalan, och därför kommer arvskiftet sannolikt inte göras förrän klagandefristen av testamentet har löpt ut och testamentet har vunnit laga kraft.

Om en arvinge vill ogiltigförklara ett testamente så ska denne väcka en klandertalan. En sådan talan måste väckas inom 6 månader från det att arvingen delgavs testamentet.[1] Om talan inte väcks inom denna tid går rätten till att ogiltigförklara testamentet förlorad. Testamentet blir i sådant fall slutligt giltigt och kan alltså inte längre angripas.

Om klandertalan godkänns så föreligger ogiltigheten endast mot den arvinge som fört talan. Detta innebär att om endast en av arvtagarna väcker klandertalan och vinner framgång, blir testamentet ogiltigt endast i förhållande till den arvingen men giltigt för de andra arvingarna.

En bouppteckning, alltså en förteckning över den avlidnes och eventuell make eller makas tillgångar och skulder, ska göras senast tre månader efter dödsfallet.[2] Testamentet ska bifogas i bouppteckningen[3] och skickas in till Skatteverket inom en månad från upprättandet[4]. Om den avlidne var gift ska i regel även en bodelning göras, vilket innebär att makarnas giftorättsgods fördelas mellan den efterlevande maken och den avlidnes arvingar och universella testamentstagare. Först efter detta kan ett arvskifte ske, alltså en uppdelning av den avlidnes tillgångar mellan dödsbodelägarna.[5] I arvskiftet ska ett testamente, under förutsättning att det är giltigt, beaktas. Innan arvskiftet kan ske behöver eventuella tvistigheter mellan dödsbodelägarna lösas. Arvskiftet kan ske enligt avtal dödsboägarna sinsemellan, men kommer dödsbodelägarna inte överens kan de ansöka om en boutredningsman.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 14 kap. 5 § Äktenskapsbalken
[2] 20 kap. 1 § Äktenskapsbalken
[3] 20 kap. 5 § Äktenskapsbalken
[4] 20 kap. 8 § Äktenskapsbalken
[5] 23 kap. 1 § Äktenskapsbalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas