Vad händer om jag och min dotter blir bostadslösa?

Hej,

Jag och min dotter riskerar att inom kort vara bostadslösa. Kan jag ringa hennes pappa för att be om ekonomisk hjälp trots att vi inte har kontakt med honom? Om jag inte kan ta hand om min dotter, kan hennes pappa komma att överta vårdnaden?

Hej och tack för din fråga,

En förälders skyldigheter går att utläsa av Föräldrabalken. I det fall föräldrarna inte är gifta eller bor tillsammans har föräldrarna inte några skyldigheter i förhållande till varandra utan endast i förhållande till gemensamma barn. Av 7 kap. 1 § Föräldrabalken framgår att underhållsskyldigheten gäller tills dess att barnet fyller 18 år alternativt tills dess att barnet fyller 21 år om det fortfarande går i skolan (grundskola eller gymnasium) samt att skyldigheten att stå för barnets underhåll är gemensam för föräldrarna och skall fördelas mellan dem utifrån vad som är skäligt utifrån deras ekonomiska situation. Av en förälder som inte bor tillsammans med barnet skall underhållsskyldigheten fullgöras genom att underhållsbidrag utbetalas till barnet, 7 kap. 2 § Föräldrabalken. Underhållsbidrag fastställs antingen genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom.

Beträffande vårdnaden om barnet regleras detta i 6 kap. Föräldrabalken. I det fall den förälder som har vårdnaden om barnet gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller på något annat sätt brister i omsorgen om barnet och detta riskerar att medföra bestående fara för barnets hälsa eller utveckling skall rätten besluta om ändring i vårdnaden, 6 kap. 7 § Föräldrabalken. Om en förälder har ensam vårdnad om barnet och rätten skall fatta beslut på ovan nämnda grund skall vårdnaden flyttas över på den andra föräldern alternativt till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Alla beslut som rör barnet skall fattas med utgångspunkt i vad som kan bedömas vara barnets bästa, 6 kap. 2a § Föräldrabalken. Samma sak gäller om en ensam vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, 6 kap. 8 § Föräldrabalken. Vid en bedömning av vad som är barnets bästa tas i beaktande hur lämplig den andra föräldern är som vårdnadshavare och hur relationen mellan barnet och den andra föräldern ser ut, trygghet och kontinuitet anses viktigt för barnets välmående och utveckling.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas