Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Varför bör man närvara vid en bouppteckning?

Hej,
Det gäller en bouppteckning som jag och mina syskon blivit kallade till.
Själv kan jag detta för dåligt.
Varför bör man närvara vid en bouppteckning, det är väl ändå reglerat i lag hur arvet ska fördelas om det inte står något särskilt i testamentet?
Det borde väl vara boutredarens roll att fördela arvet enligt vad lagen föreskriver?

Tacksam för svar.

Hej och tack för din fråga,

Syftet med en bouppteckningsförättning är framförallt att underlätta och skydda arvingar, testamentstagare och fordringsägare inför den kommande arvsskiftningen. Vid förrättningen upprättas nämligen bouppteckningen, vilket är den handling som arvsskiftet kommer att utgå ifrån. Bouppteckningen ska redovisa den avlidnes tillgångar och skulder. Av bouppteckningen ska det också framgå vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar. Om den avlidne vid sin bortgång var gift ska även den efterlevande makens tillgångar och skulder redovisas. Var den avlidne istället sambo, ska den efterlevande sambons tillgångar och skulder redovisas om sambon begär bodelning.

Som dödsbodelägare är det därför bra att närvara vid bouppteckningsförättningen för att tillvarata sin rätt. Genom att den avlidnes tillgångar och skulder ska gås igenom på förrättningsdagen, kan en närvarande dödsbodelägare försäkra sig om att ingen egendom förbises. En närvarande dödsbodelägare har även möjlighet att ifrågasätta eventuella testamentens giltighet, liksom andra dödsbodelägares och efterarvingars rätt till arv. Sammanfattningsvis kan därför sägas att genom att närvara på förättningsdagen, försäkrar en dödsbodelägare sig om att bouppteckningen inte inkluderar några felaktigheter till nackdel för hen. Samma sak gäller för efterarvingar.

Förvaltas dödsboet av en boutredningsman, är det precis som du säger hens roll att opartiskt företräda och förvalta dödsboet, vilket inkluderar ansvar för att reda ut boet samt upprätta bouppteckningen. Det bör dock framhävas att även om boutredningsmannen själv har rätt att fatta de slutgiltiga besluten rörande dödsboets förvaltning, ska hen i viktigare angelägenheter inhämta dödsbodelägarnas åsikter. Närvarande dödsbodelägare på förättningsdagen har därför möjlighet att påverka bouppteckningens innehåll, och i förlängningen arvsskiftet.

Slutligen bör det betonas att alla dödsbon inte företräds av en boutredningsman. En boutredningsman kan först företräda ett dödsbo efter förordnande av rätten på begäran av de aktuella dödsbodelägarna. Om en boutredningsman dock företräder ett dödsbo, kommer hen som regel även att agera skiftesman och således också ha ansvaret för att arvsskiftet görs utefter bouppteckningen, i enlighet med lag och eventuella testamenten.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online