Personskada

Vilka krav ställs på hälso- och sjukvården?

Hej,

Jag har ett hjälpmedel som hjälper mig att andas. Jag har haft svårt att andas och mått väldigt dåligt under väldigt lång tid, med ont i lungan vid användning av andningsapparaten. Det har påverkar hur jag har mått och fungerat under dagtid. På andningsenheten på sjukhuset säger dom att andningsapparaten fungerar bra och att alla värden är bra. Jag har klagat många gånger, men inte fått något gensvar. De har bara sagt att alla värden är bra.

Efter att ha vänt mig till de som säljer apparaten till vården kom vi snabbt fram till att en annan inställning skulle användas. Den har en funktion som heter trycklättnad som gör att andningstrycket blir annorlunda. Jag tog bort den funktion som tidigare användes och bara efter ett par nätter försvann problemen. Nu andas och fungerar jag bättre. Jag hade inte fått information om trycklättnadsfunktionen från andningsenheten på sjukhuset.

Vilka krav ställs på hälso- och sjukvården vid behandling av en patient?

Hej och tack för din fråga,

Den vård som du får ska vara säker för dig som patient. Det innebär bland annat att personalen ska ha kunskap om utrustningen som används i din behandling. Det är möjligt att ditt ökade lidande kan ses som en vårdskada. Du kan anmäla vårdgivaren om du upplever att du inte har fått en säker vård.

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att patienten ges en god vård.[1] Med god vård avses bland annat god kvalitet på vården och att vården är trygg och säker för patienten.[2] För att kravet på god vård ska kunna uppnås har vårdgivaren ett ansvar för att det finns den utrustning, den personal och de lokaler som behövs för att kunna ge god vård.[3] Det innebär bland annat att hälso- och sjukvårdspersonalen ska ha utbildning i att hantera den utrustning som behövs för att kunna ge patienten en säker vård.

En säker hälso- och sjukvård innebär att patienten ska skyddas mot att få en vårdskada.[4] När man talar om vårdskada avses ett lidande, en kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall, som hade kunnat undvikas om vården hade vidtagit adekvata åtgärder.[5] Vad som är adekvata åtgärder beror på det enskilda fallet. En vårdskada kan vara bestående, men den behöver inte vara det. Även ett förlängt psykiskt eller fysiskt lidande kan vara en vårdskada. Om en patient har fått en skada kan hen i vissa fall har rätt till ersättning.

Om patienten upplever att hen inte har fått en säker vård kan patienten eller en närstående klaga till Inspektionen för vård och omsorg.[6] Inspektionen för vård och omsorg har i uppdrag att utöva tillsyn över hälso- och sjukvården.[7] Det innebär att Inspektionen för vård och omsorg kan utreda ett klagomål om att en vårdskada har uppstått. Inspektionen är skyldig att utreda ett sådant klagomål bland annat om det handlar om en vårdskada som är bestående och som inte är ringa, eller om den har lett till att patienten har fått ett väsentligt ökat vårdbehov.[8]

Om man som patient vill anmäla ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg ska det göras genom en skriftlig anmälan.[9] I anmälan ska man skriva vilken vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet riktar sig mot, vilken händelse som klagomålet avser, när händelsen skedde samt patientens namn och adress.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

[2] 5 kap. 1 § p. 1-2 HSL.

[3] 5 kap. 2 § HSL.

[4] 1 kap. 6 § patientsäkerhetslagen (PSL).

[5] 1 kap. 5 § PSL.

[6] 7 kap. 10 § PSL.

[7] 7 kap. 1 § PSL.

[8] 7 kap. 11 § första stycket p. 1 PSL.

[9] 7 kap. 14 § PSL.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas