fbpx
Man skriver på ett avtal

Allmänna avtalsvillkor

1. Tillämpning

Angivna villkor tillämpas mellan undertecknad klient å ena sidan och Advokatbyrå Zeijersborger & Co AB (Z&CO) å andra sidan. Dessa villkor gäller endast i den mån annat inte följer av tvingande lag eller god advokatsed.

2. Behandling av personuppgifter

Z&CO behandlar personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn. Integritetspolicyn återfinns på https://zeijersborger.se/om-oss/integritetspolicy/ och tillhandahålls i tryckt format på klientens begäran.

3. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta

För uppdragets utförande har Z&CO rätt till erhålla skäligt arvode. Vid skälighetsbedömningen beaktas utöver nedlagd tid, uppdragets svårighetsgrad och komplexitet.

I separat uppdragsbrev anges det timarvode som gäller för uppdraget. För det fall angiven timtaxa överstiger rättsskyddstaxan debiteras klient mellanskillnaden. Timarvodet är detsamma oavsett vem på Z&CO som i uppdraget utfört åtgärd.

Z&CO äger rätt att justera angiven timkostnad per den 1 januari varje år utifrån av regeringen beslutad timkostnadsnorm.

Z&CO äger rätt att löpande anmoda klienten att erlägga förskottsbetalning för täckande av arvode och utlägg. Vid utebliven förskottsbetalning har Z&CO rätt att frånträda uppdraget.

Z&CO äger vidare rätt att fakturera löpande eller debitera klienten delarvode eller arvodesbelopp à conto.

När uppdraget avslutas slutfaktureras klient med avdrag för det klient erlagt tidigare enligt ovan. För det fall innestående klientmedel överstiger Z&CO:s fordran återbetalas överstigande del till klienten.

För den händelse rättsskyddsförsäkring endast ersätter del av fakturerat arvode ges Z&CO rätt att fakturera klienten resterande del.

Vid utebliven betalning enligt ovan har Z&CO rätt att frånträda uppdraget. Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4. Handläggning

Z&CO accepterar ert uppdrag som ett uppdrag för advokatbyrån och inte för en enskild fysisk person. Undantaget är de uppdrag där ombud utsetts genom offentliga förordnanden.

För uppdragets handläggning utses en ansvarig jurist, men flera jurister kan komma att arbeta i uppdraget om detta bedöms lämpligt.

Även vid offentliga förordnande, kan substitution ske mellan advokatbyråns jurister om så erfordras för att fullgöra uppdraget.

5. Klagomål

För det fall missnöje föreligger med anledning av uppdragets utförande eller debitering av Z&CO:s tjänster kontaktas delägare.

Skulle missnöje kvarstå efter sådan kontakt kan anmälan inges till Sveriges Advokatsamfund. Klient kan därtill vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för prövning av arvodesfrågor.

6. Ansvarsbegränsning

Z&CO ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Z&CO genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande och med de begränsningar som följer av detta avtal. Ansvaret är begränsat till direkt skada och till ett belopp om maximalt tre miljoner (3 000 000) kr.

Våra arbetsområden

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas