Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Allmänna avtalsvillkor

Advokatbyrå med lång erfarenhet och bred kompetens

Vi hjälper såväl privatpersoner som företagare

1. Tillämpning

Angivna villkor tillämpas mellan undertecknad klient å ena sidan och Advokatbyrå Zeijersborger & Co AB (Z&CO) å andra sidan. Dessa villkor gäller endast i den mån annat inte följer av tvingande lag eller god advokatsed.

2. Behandling av personuppgifter

Z&CO behandlar personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn. Integritetspolicyn återfinns på https://zeijersborger.se/om-oss/integritetspolicy/ och tillhandahålls i tryckt format på klientens begäran.

3. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta

För uppdragets utförande har Z&CO rätt till erhålla skäligt arvode. Vid skälighetsbedömningen beaktas utöver nedlagd tid, uppdragets svårighetsgrad och komplexitet.

I separat uppdragsbrev anges det timarvode som gäller för uppdraget. För det fall angiven timtaxa överstiger rättsskyddstaxan debiteras klient mellanskillnaden. Timarvodet är detsamma oavsett vem på Z&CO som i uppdraget utfört åtgärd.

Z&CO äger rätt att justera angiven timkostnad per den 1 januari varje år utifrån av regeringen beslutad timkostnadsnorm.

Z&CO äger rätt att löpande anmoda klienten att erlägga förskottsbetalning för täckande av arvode och utlägg. Vid utebliven förskottsbetalning har Z&CO rätt att frånträda uppdraget.

Z&CO äger vidare rätt att fakturera löpande eller debitera klienten delarvode eller arvodesbelopp à conto.

När uppdraget avslutas slutfaktureras klient med avdrag för det klient erlagt tidigare enligt ovan. För det fall innestående klientmedel överstiger Z&CO:s fordran återbetalas överstigande del till klienten.

För den händelse rättsskyddsförsäkring endast ersätter del eller ingen del av fakturerat arvode ges Z&CO rätt att fakturera klienten resterande del.

Vid utebliven betalning enligt ovan har Z&CO rätt att frånträda uppdraget. Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Vid köp av tjänst med fast pris avser betalning insättning av klientmedel. Z&CO förbehåller sig rätten att avbryta uppdraget om dess omfattning är sådant att det inte bedöms kunna hanteras inom ramen för det reglerade klientmedlet. Vidare kan uppdraget avbrytas om Z&CO bedömer att det ligger utanför Z&CO:s verksamhetsområden.

4. Handläggning

Z&CO accepterar ert uppdrag som ett uppdrag för advokatbyrån och inte för en enskild fysisk person. Undantaget är de uppdrag där ombud utsetts genom offentliga förordnanden.

För uppdragets handläggning utses en ansvarig jurist, men flera jurister kan komma att arbeta i uppdraget om detta bedöms lämpligt.

Även vid offentliga förordnande, kan substitution ske mellan advokatbyråns jurister om så erfordras för att fullgöra uppdraget.

5. Klagomål

För det fall missnöje föreligger med anledning av uppdragets utförande eller debitering av Z&CO:s tjänster kontaktas delägare.

Skulle missnöje kvarstå efter sådan kontakt kan anmälan inges till Sveriges Advokatsamfund. Klient kan därtill vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för prövning av arvodesfrågor.

6. Ansvarsbegränsning

Z&CO ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Z&CO genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande och med de begränsningar som följer av detta avtal. Ansvaret är begränsat till direkt skada och till ett belopp om maximalt tio miljoner (10 000 000) kr.

7. Distansavtalslagen

För det fall den köpta tjänsten omfattas av distansavtalslagen samtycker du genom godkännande av våra avtalsvillkor till att tjänsten påbörjas och att du därmed inte har ångerrätt gällande fullgjord tjänst.

8. Retur

Köpet kan endast ångras om handläggning inte är påbörjad, varvid en administrativ avgift om 250 kr utgår. Vid avbruten handläggning faktureras kostnad för faktiskt nedlagd tid enligt timtaxa 2 upp till det ursprungliga fastpriset. Eventuell mellanskillnad återbetalas.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du juridiska frägor och svar, ta del av Advokatens tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.