Hållbart företagande


Advokatbyrå Zeijersborger & Co arbetar aktivt med frågor kring miljö, socialt ansvarstagande och ekonomi. Genom att ständigt reflektera över hur vi samverkar med klienter, motparter, domstolar, myndigheter, kollegor, leverantörer och andra intressenter vill vi bidra till ett hållbart företagande.

Miljö

Vi minimerar vår miljöpåverkan genom att välja miljövänliga produkter och tjänster till kontor, konferenser och utbildningar. När det är lämpligt, väljer vi digital överföring av skrivelser och handlingar istället för traditionell postgång. Vi har digitala ärendehanteringssystem, digitalt leverantörsfakturasystem och vår arkivering sker digitalt med högsta krav på sekretess och lagring. Resor i tjänsten görs om möjligt med kollektivtrafik.

Socialt ansvarstagande

Vi är bundna till Sveriges Advokatsamfunds strikta regler om etik, oberoende och lojalitetsplikt. Som offentliga biträden och försvarare är vi en viktig del av det demokratiska samhället och har också ett särskilt ansvar att uppträda exemplariskt som samhällsmedborgare. Vi möter våra klienter, kollegor, medarbetare, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter med respekt och värdighet oavsett etnisk tillhörighet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, ålder, religion eller annan trosuppfattning eller sexuell läggning. Vi arbetar för att utveckla advokatyrket och deltar i den juridiska debatten.

Ekonomi

Vi verkar för transparens och kostnadseffektivitet både mot klienter, myndigheter, domstolar, försäkringsbolag och leverantörer. Vi har en tydlig prisbild och lämnar alltid detaljerade arbetsredogörelser. Våra lönemodeller är enkla, förutsägbara och jämställda. Genom intern kostnadseffektivitet vill vi frigöra resurser för att skapa nya arbetstillfällen och en skälig avkastning till våra delägare.

Gertrud Zeijersborger, VD Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Behöver du ett ombud?

Det kostar inget att fråga

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

010-33 33 888 Boka tid online »

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online