Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Integritetspolicy

Advokatbyrå med lång erfarenhet och bred kompetens

Vi hjälper såväl privatpersoner som företagare

Din integritet är viktig för oss

Din integritet är viktig för oss. I denna integritetspolicy beskrivs Zeijersborger & Co behandling av personuppgifter och hur uppgifterna används; i vår yrkesutövning som juridiska ombud, som arbetsgivare och i marknadsförings- och försäljningssyfte.

Allmän information

Zeijersborger & Co erbjuder flera olika tjänster med inriktning mot kvalificerad juridisk rådgivning. Vi tillhandahåller konsultation, agerar ombud i juridiska processer och svarar på frågor som skickas in via hemsida och mejl. Läs gärna mer under rubriken Tjänstespecifik information, som du hittar längre ner på sidan.

Vi hanterar även arbetsansökningar, ansökningar om uppsatspraktik och arbetsplatsförlagd praktik som skickas in till oss via mejl.

Om du utnyttjar våra tjänster står vi som personuppgiftsansvarig.

Definitioner och förklaringar

En personuppgift är en form av upplysning som avser en identifierad, eller identifierbar person. Upplysningar som indirekt kan leda till att en person blir identifierad utgör därmed personuppgifter.

En behandling definieras i sammanhanget som en åtgärd, eller serie av åtgärder beträffande personuppgifter. Det innebär att när vi samlar, registrerar, bearbetar, strukturerar, överför, ändrar, lagrar eller liknande åtgärder så behandlas personuppgifter.

När vi behandlar personuppgifter har vi alltid ändamål och en eller flera rättsliga grunder som behandlingen stödjer sig på.

Under behandling av dina personuppgifter har du rättigheter. Det ger dig bland annat möjlighet till insyn och i att viss mån påverka vad som händer med dina personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in och använder

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på vilken tjänst eller kontakt som förs. Det vanligaste är att du tillhandhåller oss med uppgifter genom exempelvis mejl eller besök i våra lokaler. I vissa fall får vi uppgifter från tredjeman eller genom användning av teknik som cookies.

Uppgifternas omfattning beror huvudsakligen på vad du tillhandahållit oss. Som utgångspunkt rör det sig främst om kontaktuppgifter och text i ostrukturerat material som exempelvis en mejlkonversation eller när du ställer frågor på hemsidan. För att inleda ett samarbete kommer vi att behöva uppgifter som är nödvändiga för att åta och fullgöra vårt uppdrag.

Zeijersborger & Co använder och behöver använda insamlade uppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet och utföra våra tjänster. Det ger oss möjlighet att förbättra våra tjänster och dina upplevelser. Vidare används även uppgifterna för att kommunicera med dig och fullgöra lagstadgade förpliktelser såsom obligatoriska jävskontroller.

Som stöd för behandlingen använder vi oss av olika grunder. Det vanligaste är att vi har ditt samtycke eller att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal. I andra fall kan det krävas enligt lag eller för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person. För de fall uppgifterna behandlas i syfte med att utveckla och analysera verksamheten har vi ett berättigat intresse av att kontinuerlig anpassa våra tjänster efter dagens behov.

Zeijersborger & Co AB kan komma att lagra data eller behandla personuppgifterna genom underbiträden. Uppgifterna kommer lagras i ett EES land, eller i ett land utanför EES under förutsättning att landet erbjuder en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna eller att överföringen omfattas av en annan lämplig och giltig skyddsåtgärd i enlighet med Integritetsskyddsmyndigheten.

Cookies

Zeijersborger & Co använder cookies (små textfiler som placeras på din enhet) för att tillhandahålla och anpassa webbplatsen efter dina önskemål. Med hjälp av cookies kan vi bland annat spara dina val och inställningar, analysera webbplatsens prestanda osv. Vill du neka till cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Om vi delar dina personuppgifter

För oss är din sekretess viktig. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående eller myndigheter i annat fall än då (1) det särskilt överenskommits mellan dig och Zeijersborger & Co, (2) det inom ramen för uppdraget är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (3) det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (4) för de fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Zeijersborger & Co följer även god advokatsed vilken sätter ut riktlinjer för tillgång och utbyte av information inom organisationen.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Zeijersborger & Co sparar personuppgifter till dess att ändamålet till varför de samlats in är uppfyllt. Som huvudregel innebär det att information tas bort inom en skälig tid efter den senaste kontakten. Föreligger det ett berättigat intresse av att spara uppgifterna görs en intresseavvägning till vilken det ingår en bedömning om uppgifterna kan anonymiseras.

Vidare gäller en arkiveringsskyldighet enligt lag för uppgifter som ingått i ett ärende eller som underlag i bokföringen. Vi kan också komma att lagra uppgifter som är nödvändiga för obligatoriska jävskontroller i framtiden eller om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara oss mot anspråk i en eventuell tvist.

Har du skickat in en arbetsansökan sparas dina uppgifter i högst 6 månader om du inte fått ett erbjudande om anställning.

Tjänstespecifik information

Klienter

Som klient sparas och lagras dina personuppgifter i våra interna system. Det är viktigt för att vi ska kunna representera och tillvarata dina intressen på bästa sätt. Detsamma gäller för de uppgifter som ansamlas under ärendets gång. Som klient har du ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag.

Vi använder uppgifterna under uppdraget för att genomföra obligatoriska jävskontroller, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina rättigheter och intressen och för redovisnings- och fakturaändamål. Som stöd får vår behandling har vi som grundval rättsliga förpliktelser, möjligheten att fullgöra avtal och samtycke från klients sida.

Uppgifterna kan också komma att användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Behandlingen sker då i syfte att utveckla och analysera verksamheten som på grundval stödjer sig på vårt berättigade intresse att utvärdera och effektivisera våra tjänster, samt utbilda vår personal.

När ett ärende avslutas arkiveras handlingarna som ansamlats under uppdraget i 10 år, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Skyldigheten följer av 8 kap 4 § rättegångsbalken och advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed. Efter att skyldighet att arkivera upphör återlämnas eller raderas handlingarna. Det senare gäller om klienten kan förutsättas att redan förfoga över informationen. Vi bibehåller personuppgifter vi behöver för att utföra jävskontroller för framtiden (namn, personnummer och ärendetyp).

Under ärendehandläggningen kommunicerar vi med dig elektroniskt, genom att gå vidare med våra tjänster godkänner du även denna hantering.

Fråga advokaten

Fråga advokaten är en kostnadsfri tjänst vi tillhandahåller den som ger sitt samtycke. Syftet är att marknadsföra byråns verksamhet och sprida kunskap om vardagsjuridik till en bredare publik. Fråga advokaten är en ytlig kontakt som inte är att likställa med kvalificerad rådgivning och som inte gör dig till klient hos Zeijersborger & Co. Vi väljer ensidigt vilka frågor som publiceras och ansvarar inte för eventuella felskrivningar.

Vi behandlar uppgifterna för att kunna utreda och besvara frågorna, samt återkoppla till frågeställaren. Uppgifterna kan också komma att användas för affärs- och metodutveckling, statistik och marknadsföring. Uppgifterna behandlas då på grundval av vårt berättigade intresse av att effektivisera och utveckla verksamheten, samt marknadsföra byrån mot allmänheten. För att förhindra att personuppgifter sprids tar vi därför alltid bort kontaktuppgifter och anonymiserar frågans innehåll i största möjliga utsträckning.

Personuppgifter sparas under tiden frågan är obesvarad. När en fråga besvaras anonymiseras innehållet och övriga kontaktuppgifter raderas automatiskt inom en intervall på tre månader.

20 min konsultation, juridisk rådgivning

Vi erbjuder tjänsten 20 minuters konsultation, juridisk rådgivning, över telefon eller videolänk när du vill utreda om det finns ett juridiskt ärende och om du kan driva det vidare på egen hand eller med hjälp av ombud. Vidare kan vi lämna råd om hur du bör agera i en pågående situation som vid ett arvskifte, skilsmässa eller kontakter med polis, försäkringskassa och socialtjänst.

Inom ramen för 20 minuters konsultationen kan vi inte ge second opinion, upprätta skrivelser eller yttra oss över egenhändigt upprättade skrivelser. Vi har heller ingen möjlighet att gå igenom handlingar från till exempel domstolar och myndigheter. Självklart kan vi fortfarande hjälpa dig, men då som konsultation på löpande timarvode efter kreditupplysning och eventuell förskottsinbetalning.

Tjänsten 20 minuters konsultation bokas online från vår hemsida. För att tillhandahålla tjänsten kommer dina personuppgifter att registreras och lagras i tredjepartssytem. Den information du ger oss via bokningssystemet kan också komma att användas för affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering på grundval av vårt berättigade intresse av att utveckla, utbilda och effektivisera verksamheten.

Recensioner

De recensioner som finns på vår hemsida kommer från konsumenter som är eller har varit klienter hos Zeijersborger & Co. Vid mottagande av en ny recension kontrolleras äktheten innan publicering, genom att jämföra de personuppgifter som lämnats tillsammans med recensionen med de uppgifter som finns i vårt klientregister. Endast recensioner vars äkthet kan garanteras publiceras på hemsidan.

Evenemang

När vi arrangerar evenemang så som föreläsningar, studiebesök eller nätverksträffar behöver vi samla in namn och kontaktuppgifter för att kunna administrera evenemanget. Behandlingen stödjer sig på grundval av samtycke i samband med att du skickar in uppgifterna till oss vid anmälan om att delta i evenemanget.

Uppgifterna kan också komma att användas för affärs- och metodutveckling, statistik och marknadsföring. Uppgifterna behandlas då på grundval av vårt berättigade intresse av att effektivisera och utveckla verksamheten, samt marknadsföra byrån mot allmänheten. Vid avbokningar av evenemang tar vi bort de kontaktuppgifter som lämnats i samband med ansökan.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användning av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare en rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för ändamål till vilka vi beskrivit att åtgärder har stöd av berättigat intresse. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt överförda till en tredje part som du anvisar). Har du lämnat samtycke till behandling kan du alltid återta det.

Efter att du lämnat en begäran kommer vi att pröva dess innehåll och återkomma med svar inom kort. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land du bor eller arbetar.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Advokatbyrå Zeijersborger & Co AB, org nr 556778-8996. Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling går det bra att ringa till vårt Dataskyddsombud Josefine Rosén på telefon 010-33 33 888, mejla [email protected] eller skriva till Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.