Sjukpenning, sjukersättning och SGI

Har du en annan uppfattning än Försäkringskassan?

Det är relativt vanligt att den som drabbas av långvarig sjukdom och/eller helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga har en annan uppfattning än Försäkringskassan om vilken ersättning som ska utgå. Vi erbjuder våra klienter juridisk rådgivning och hjälp att tvista mot Försäkringskassan rörande sjukpenning, sjukersättning och SGI.

Boka möte

Sjukpenning och SGI

Din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) ligger till grund för hur mycket sjukpenning du har rätt att få ut vid sjukdom. Det är Försäkringskassan som fastställer SGI utifrån din faktiska årsinkomst eller den årsinkomst du kan göra troligt att du hade haft om du varit frisk.

"Vi hjälper dig att tvista mot Försäkringskassans beslut om SGI"

Välkommen till Z&Co

Du kan aldrig få högre sjukpenning än motsvarande ca 80 % av 7,5 prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 2015 uppgår till 44 500 kr vilket motsvarar en årsinkomst om drygt 330 000 kr eller en månadslön på närmare 28 000 kr).

Sjukersättning

Sjukersättning (det som tidigare kallades förtidspension) är en ersättning för personer mellan 30 och 64 år som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Är du yngre än 30 år kan du i stället ha rätt till aktivitetsersättning som till skillnad från sjukersättning kan tidsbegränsas. Det är Försäkringskassan som beslutar om din rätt till ersättning. För att få sjuk- eller aktivitetsersättning krävs att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel.

Vad säger lagen?

All ersättning vid sjukdom/arbetsoförmåga som utges av försäkringskassan regleras i socialförsäkringsbalken.

Vad kostar det?

I tvister mot Försäkringskassan är huvudregeln att klienten betalar ombudets kostnader privat. Vårt arvode beror på ärendets omfattning. Du är alltid välkommen att kontakta oss för fri inledande rådgivning.

Fråga advokaten

Frågor & svar inom Sjukpenning, sjukersättning och SGI

010-33 33 888