fbpx

Veckans Case: Systematiska sexuella övergrepp mot barn – grovt brott eller inte?

Systematiska sexuella övergrepp mot barn

Är brottet att anses som grovt?

Omständigheter

 • En man åtalades vid Lunds tingsrätt för en rad olika brott, bland annat grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott.
 • Åklagaren menade att mannen systematiskt och under lång tid våldtagit och sexuellt ofredat målsäganden. Flickan var vid det aktuella tillfället fjorton år och var närstående till mannen. Flera av övergreppen ska ha skett i målsägandenas hem.
 • Både tingsrätten och hovrätten gör bedömningen att mannen gjort dig skyldig till bl.a. våldtäkt mot barn samt sexuellt övergrepp mot barn.

Analys/bedömning

 • Både tingsrätten och hovrätten anser att mannen gjort sig skyldig till bl.a. våldtäkt mot barn samt sexuellt övergrepp mot barn. Anser domstolarna att brotten ska bedömas som grova? Vilka omständigheter ska vägas in i den bedömningen?

Tingsrättens bedömning, dom från Lunds TR 2020-07-10, B 4839-19

 • Tingsrätten konstaterar att övergreppen skett i viss omfattning och under relativt lång tidsperiod, dvs haft viss systematisk karaktär. Tingsrätten anför att HD i flera rättsfall anfört att detta i regel inte leder till att brottet ska rubriceras som grovt. Denna omständighet är således inte tillräcklig. Tingsrätten menar att det ska beaktas att brotten begåtts av en närstående till målsäganden, dvs en person som hon haft anledning att känna tillit och förtroende för. Övergreppet har dessutom skett i målsägandens hem vilket är en plats där ett barn ska känna sig trygg och säker.
 • Mot bakgrund av ovanstående anser tingsrätten att brotten ska bedömas som grova.

Hovrättens bedömning, dom från Hovrätten över Skåne och Bleking, 2020-10-07, mål nr B 2290-20

 • Hovrätten delar tingsrättens bedömning att endast den omständighet att det rört sig övergrepp av viss systematisk karaktär inte är tillräckligt för att bedöma brotten som grova.
 • Hovrätten skriver att vid våldtäkt mot barn ska det vid bedömningen om brotten är att anse som grova särskilt beaktas om gärningsmannen använt våld eller hot om brottslig görning eller om fler än en förgripit sig på barnen eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder visar särskild hänsynslöshet eller råhet.
 • Det faktum att gärningsmannen och målsäganden haft en nära relation eller att övergreppen skett i målsägandens hem utgör tillräckliga skäl att bedöma brottet som grovt.
 • Vad gäller sexuellt övergrepp mot barn skriver hovrätten att det i frågan om brottet ska bedömas som grovt särskilt ska beaktas bl.a. om gärningsmannen är närstående till barnet. Med hänsyn till att mannen är närstående till målsäganden samt att övergreppet varit av allvarligt slag och skett i hennes hem anser hovrätten att gärningen ska bedömas som grovt sexuellt övergrepp mot barn.

 

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga  Integritetspolicy


  Sök i vår frågedatabas